null
  • pressmeddelande
  • Omställning
  • Kollektivavtal
  • Förhandling
30 april 2020

​Nytt kompetens- och omställningsavtal

Sobona, SKR och facken inom kommunal och regional sektor är överens om detaljerna i ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Avtalet som omfattar 1,2 miljoner anställda gäller från den 1 maj 2020. Avtalet omfattar samtliga medlemmar i Sobona, men för de som omfattas av KFS Trygghetsavtal sedan tidigare gäller det avtalet fortsatt under en övergångsperiod.

Sobona, SKR och facken inom kommunal och regional sektor är överens om detaljerna i ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Avtalet som omfattar 1,2 miljoner anställda gäller från den 1 maj 2020.

Avtalet omfattar samtliga medlemmar i Sobona, men för de som omfattas av KFS Trygghetsavtal sedan tidigare gäller det avtalet fortsatt under en övergångsperiod.

För mer information om detta läs vidare här >. Länk till annan webbplats.

Parterna enades redan i november om de grundläggande principerna för kompetens- och omställningsavtalet, och har under våren tillsammans arbetat med att komma överens om detaljerna i avtalet.

− Arbetsmarknaden förändras i hög takt och kraven på rätt kompetens ökar hela tiden. I ett förändrat och förlängt arbetsliv är förebyggande insatser i ett tidigt skede och löpande kompetensutveckling avgörande framgångsfaktorer. Nu har vi ett nytt kompetens- och omställningsavtal på plats, som är väl anpassat efter förutsättningarna på arbetsmarknaden, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt i SKR:s förhandlingsdelegation.

Delar i avtalet som stärker kompetensförsörjningen i kommuner och regioner är bland annat att tidsbegränsat anställda omfattas av förebyggande och kompetenshöjande insatser, att arbetstagare som varit sjukfrånvarande och blivit färdigrehabiliterade omfattas av hela avtalet, och att avtalet anpassas till den höjda pensionsåldern i det allmänna pensionssystemet.

− Kommuner, regioner och kommunala företag kommer framöver att behöva jobba ännu mer med att bredda, specialisera eller skifta medarbetarnas kompetens. Det nya avtalet gör att kommande behov i verksamheterna kan mötas bättre, samtidigt som höjd kompetens hos medarbetarna ökar möjligheterna till karriärutveckling, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation.

I kombination med ett nytt kompetens- och omställningsavtal är parterna överens om att staten behöver ta ett större ansvar för medborgarnas livslånga lärande.

− Den pandemi som Sverige just nu är inne i visar på vikten av att snabbt kunna ställa om när förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras. De som nu permitteras och varslas måste kunna yrkesväxla på ett smidigt sätt. Staten behöver göra det enklare för personer som vill fortbilda, utbilda och omskola sig. Det är en uppmaning vi skickar till regeringen idag, säger Joakim Larsson.

Parterna är överens om att de turordningsregler som prövats under en treårsperiod permanentas i det nya avtalet. Turordningsreglerna, som är anpassade till sektorns förutsättningar, syftar till att snabbt kunna identifiera de anställda som är i behov av omställningsinsatser, så att arbetsgivarna ska kunna behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar.

Fakta om kompetens- och omställningsavtalet

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona och de fackliga organisationerna i kommunal och regional sektor har sedan 2016 arbetat med att stärka individer och verksamheter genom verksamhetsanpassade turordnings- och företrädesrättsbestämmelser.

Enligt Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR) är parterna bland annat överens om:

  • Avtalet omfattar verksamhetens behov av kompetensförsörjning samtidigt som det siktar på att trygga arbetstagarens fortsatta anställningsbarhet
  • Tidsbegränsat anställda arbetstagare omfattas av förebyggande och kompetenshöjande insatser
  • Färdigrehabiliterade omfattas av hela avtalet
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet
  • Tillgängliga medel för kompetenshöjande insatser under 2020 bestäms till 250 miljoner kronor
  • Turordningsreglerna permanentas genom överenskommelsen

För mer information kontakta:

John Nilsson, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 30 april, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter