• pressmeddelande
 • Krisberedskap
 • Corona
 • Kollektivavtal
03 april 2020

​Krislägesavtal aktiveras för IVA i Stockholmsregionen

Sobona och SKR aktiverar krislägesavtalet för intensivvårdsverksamheten i Stockholmsregionen. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

- I Region Stockholm ser vi nu att alla befintliga möjligheter i det reguljära kollektivavtalet för att säkra bemanningen i intensivvården är uttömda. Vi väljer därför att aktivera krislägesavtalet enligt regionens begäran med omedelbar verkan, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse, samt ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det ordinarie arbetstidsmåttet höjs till 48 timmar per vecka. Dessutom kan en särskild nödfallsövertid tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade kommuner eller regioner, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs.

- Under ett akut krisläge, där det gäller att säkra personalförsörjningen för att kunna vårda sjuka och rädda liv, behövs en ökad flexibilitet för arbetsgivare och anställda. Med krislägesavtalet går det att ta ut mer arbetstid under en period, arbetsskyldigheten är vidare och det kommer att innebära än högre belastning på våra fantastiska medarbetare. För att kompensera något för den höjda belastningen är ersättningsnivåerna högre, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt i förhandlingsdelegationen i SKR.

Enligt krislägesavtalet ska en krisersättning på 120 procent av ordinarie lön betalas ut för varje arbetad timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme. Innan krislägesavtalet kan aktiveras krävs att de möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal har uttömts. Exempel på åtgärder är att omfördela personal inom ett avtalsområde, att låta medarbetare från andra avtalsområden vikariera där behoven är som störst, att använda timvikarier eller hyra in personal från bemanningsföretag.

- Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet. Medarbetarnas vila och återhämtning måste också tryggas så att de orkar arbeta långsiktigt. Arbetsgivarna måste därför parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson.

Fakta om krislägesavtalet

 • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna Sobona och SKR.
 • Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
 • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
 • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
 • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
 • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
 • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
 • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
 • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
 • Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

Sveriges Kommuner och Regioner

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Svenska Kommunalarbetareförbundet

OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Läkarförbundet

Vårdförbundet

Akademikeralliansen

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd

Brandmännens Riksförbund


Läs vidare:

Sobona har tillsammans med SKR tecknat krislägesavtal. Till krislägesavtalet (inloggning krävs): Länk till annan webbplats.

Hämta högupplöst bild på Joakim Larsson https://skr.se/tjanster/press/fotonladdaner.2701.html Länk till annan webbplats.


För mer information kontakta

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Peter Öhrström, förhandlare, Sobona, tel: 08-452 77 17, peter.ohrstrom@sobona.se

Publicerad: 03 april, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter