null
 • pressmeddelande
 • Kollektivavtal
 • Kompetensförsörjning
 • Förhandling
17 december 2019

​Sobonas mål och inriktning för avtalsrörelsen 2020

Idag överlämnar Sobona mål och inriktning till parterna inför avtalsrörelsen 2020. De avtal som ska förhandlas om under våren berör cirka 35 000 medarbetare inom branscherna Energi, Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser samt Besöksnäring och kulturarv.

- De kommunala företagen arbetar varje dag med fokus på hög kvalitet, affärsmässig samhällsnytta och långsiktigt hållbarhet. De behöver kollektivavtal som är anpassade till deras verksamheter som levererar samhällsnyttiga tjänster på affärsmässig basis. Vi på Sobona arbetar för en konstruktiv och framåtsyftande avtalsrörelse för att skapa verksamhetsanpassade avtal så att våra medlemmar kan arbeta långsiktigt och fortsätta leva upp till medborgarnas krav på ett samhälle som präglas av utveckling och tillit, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Sobona har efter sammanslagningen av KFS och Pacta ofta flera gällande avtal i varje bransch. I ett antal branscher bedriver medlemmarna verksamhet som ofta också drivs i förvaltningsform av kommuner eller regioner. Så är fallet i branscherna Hälso- och sjukvård, Räddningstjänst, Vård och omsorg samt Region och samhällsutveckling. För dessa branscher kommer Sobona att förhandla avtal gemensamt med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den 16 december överlämnades yrkandena för dessa avtal Länk till annan webbplats.. De branscher där medlemsföretagen inte bedrivs i förvaltningsform har delvis andra förutsättningar och utmaningar än arbetsgivarna inom kommuner och regioner, inom dessa behöver branschanpassade avtal tecknas. De branscher som Sobona avser att teckna branschavtal inom under våren 2020 är:

 • Energi
 • Fastigheter
 • Vatten och miljö
 • Flygplatser
 • Besöksnäring och kulturarv

Arbetsmarknadens parters frihet att teckna kollektivavtal om löner och villkor innebär samtidigt att parterna ansvarar för att åstadkomma en väl fungerande lönebildning på svensk arbetsmarknad. Parterna förutsätts då ta hänsyn till de samhällsekonomiska ramarna, där den internationellt konkurrensutsatta delen av industrin har en normerande roll. Den del av arbetsmarknaden där Sobonas medlemsföretag verkar måste förhålla sig till dessa ekonomiska realiteter. Många av Sobonas medlemmar är konkurrensutsatta och utsatta för ett förändringstryck och det är av stor vikt att avtalen bidrar till att stärka konkurrenskraften.

- Morgondagens utmaningar inom kompetensförsörjning, digitalisering och omställning till ett hållbart samhälle kräver verksamhetsanpassade och långsiktiga kollektivavtal. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt, säger John Nilsson.

De nya Sobonaavtalen behöver sammanfattningsvis ha sin utgångspunkt i att:

 • medlemmarnas ekonomiska ramar, liksom de samhällsekonomiska förutsättningarna, beaktas i samtliga förhandlingsfrågor
 • överenskommelsen bidrar till en ökad måluppfyllelse och hållbar framtid i företagen
 • villkoren bidrar till att stärka medlemmarnas konkurrenskraft
 • den lokala lönebildningen fortsätter utvecklas hos Sobonas medlemmar
 • avtalen blir så flexibla att varje arbetsgivare kan hantera allt fler arbetsgivarpolitiska frågor utifrån sina behov och förutsättningar


Fakta

Den 17 december överlämnas mål och inriktning inför avtalsrörelsen till AkademikerAlliansen, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Seko, Transportarbetareförbundet och Fastighetsanställdas förbund. Sobona förhandlar med dessa om att teckna avtal inom branscherna Energi, Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser samt Besöksnäring och kulturarv.

Sobona och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 16 december överlämnat mål och inriktning till Kommunal, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (AKV) och OFRs förbundsområde Läkare inför avtalsrörelsen 2020. Tre huvudöverenskommelser för totalt 650 000 medarbetare ska förhandlas om under våren varav cirka 50 000 finns hos medlemsföretagen i Sobona. För Sobonas del innebär det omförhandling av avtalen inom branscherna Hälso- och sjukvård, Vård och omsorg, Räddningstjänst, Region- och samhällsutveckling, samt delar av branscherna Utbildning och Personlig assistans.

För mer information kontakta:
John Nilsson, john.nilsson@sobona.se, tel: 08-452 7472  

Publicerad: 17 december, 2019 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter