• pressmeddelande
  • Omställning
  • Förhandling
04 december 2019

​Ny överenskommelse för kompetensutveckling och omställning

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020.

Enligt principöverenskommelsen ska parterna teckna ett nytt kompetens- och omställningsavtal som gäller från och med 1 maj 2020. Sobona, SKR och facken är överens om att tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling ska vara i fokus i det nya avtalet. Detta kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. Arbetsmarknaden förändras i hög takt och kraven på rätt kompetens ökar hela tiden.

− Förebyggande insatser kring utbildning, kompetensutveckling och omställning är avgörande framgångsfaktorer i ett förändrat och förlängt arbetsliv. Vi och facken är överens om att teckna ett nytt omställningsavtal som är ännu bättre anpassat efter förutsättningarna på arbetsmarknaden, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

Delar i överenskommelsen som stärker kompetensförsörjningen är bland annat att visstidsanställda ska omfattas av förebyggande omställningsinsatser, anställda som varit sjukfrånvarande och blivit färdigrehabiliterade ska omfattas av hela avtalet och avtalet anpassas till den höjda pensionsåldern i det allmänna pensionssystemet.

− Det nya omställningsavtalet ger de kommunala företagen möjligheter att jobba ännu mer med att bredda, specialisera eller skifta medarbetarnas kompetens. Kommande behov i verksamheten kan mötas bättre, samtidigt som höjd kompetens hos medarbetarna ökar möjligheterna till karriärutveckling, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

I kombination med ett nytt omställningsavtal är parterna överens om att staten behöver ta ett större ansvar för medborgarnas livslånga lärande. Staten behöver göra det lättare för personer att fortbilda, utbilda och omskola sig, och samtidigt hålla sig borta från att lagstifta om sådant som regleras i kollektivavtal.

− Arbetsmarknadens parter och staten behöver hitta en fungerande ansvarsfördelning. Staten bör stödja parternas arbete för ett livslångt lärande, bland annat genom att öka möjligheterna till distansutbildning, se över studiefinansieringssystemet och sänka arbetsgivarkostnader vid utbildningsinsatser, säger Joakim Larsson.

Parterna är överens om att de turordningsregler som prövats i den nuvarande överenskommelsen tidig lokal omställning (TLO-KL) nu permanentas. Turordningsreglerna, som är anpassade till sektorns förutsättningar, syftar till att snabbt kunna identifiera de anställda som är i behov av omställningsinsatser, så att arbetsgivarna ska kunna behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar.


Fakta om principöverenskommelsen

Sobona, SKR och de fackliga organisationerna i kommunal och regional sektor har sedan 2016 arbetat med att stärka individer och verksamheter genom överenskommelsen tidig lokal omställning (TLO-KL) och genom verksamhetsanpassade turordnings- och företrädesrättsbestämmelser.

Det nuvarande avtalet för tidig lokal omställning, TLO-KL, förlängs från sitt tidigare slutdatum 31 december 2019 och kommer nu att gälla fram till 30 april 2020. Den 1 maj 2020 träder det nya avtalet i kraft.

Enligt principöverenskommelsen är parterna överens om bland annat:

  • Visstidsanställda ska omfattas av förebyggande insatser
  • Färdigrehabiliterade ska omfattas av hela avtalet
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet
  • Förebyggande insatser som finns i TLO-KL byggs in i det nya avtalet
  • Turordningsreglerna permanentas 1 maj 2020
  • Tillgängliga medel för omställningsinsatser enligt TLO-KL under 2020 bestäms till 250 miljoner kronor
  • För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd är syftet med överenskommelsen en försöksverksamhet som ska utvärderas.

Principöverenskommelsen är undertecknad av arbetsgivarorganisationerna Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Regioner och samt de fackliga organisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, OFRs förbundsområde Läkare, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen.

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 04 december, 2019 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter