• pressmeddelande
 • Kollektivavtal
 • Bransch Utbildning
 • Förhandling
20 september 2018

Nytt läraravtal möter lärarbristen

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, SKL och Lärarnas Samverkansråd, där de båda lärarfacken ingår, är överens om ett nytt avtal för lärarna i kommunal sektor. För att klara skolans kompetensförsörjning krävs ett fördjupat samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund.

– En treårig avtalsperiod ger oss och lärarfacken möjlighet att tillsammans arbeta långsiktigt och strategiskt med att utveckla skolan, fördjupa vårt samarbete, stärka läraryrket och möta lärarbristen. Det här avtalet bidrar till att sätta än större fokus på insatser för att klara kompetensförsörjningen i ett gemensamt arbete nationellt och lokalt, säger Ulf Olsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt SKL:s förhandlingsdelegation.

– Det arbete som nu ska ske på varje arbetsplats för att komma åt den höga arbetsbelastningen och skapa bättre balans mellan arbetsuppgifter inom arbetstiden är helt avgörande för lärares möjlighet att få göra ett bra jobb och för att minska sjuktalen. Det är också viktigt att avtalet är tydligt när det gäller att skapa en lönestruktur som premierar kompetens, kontinuitet och erfarenhet. Lärare ska inte behöva byta jobb för att få upp sin lön. Nu kommer vi sätta gemensamt tryck på varje kommun, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

– Arbetsmiljön och arbetsbelastningen har varit centrala frågor i förhandlingarna. Enligt det nya avtalet ska det nu ske ett arbete i varje kommun och på varje skola för att se till att varje lärare får en god arbetsmiljö. Det är ett tydligt uppdrag att minska arbetsrelaterad stress och skapa ett mer hållbart arbetsliv. Parterna ska följa upp att rätt saker sker. Går utvecklingen i fel riktning kommer det att visa sig i 2021-års förhandling, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

– Att möta lärarbristen handlar inte om enstaka insatser, utan det kommer krävas en rad olika åtgärder som samverkar med varandra och är anpassade efter lokala behov. Det blir särskilt viktigt att fack och arbetsgivare gemensamt ser över hur exempelvis arbetsmiljö och lönebildning påverkar möjligheterna att behålla och rekrytera nya medarbetare, säger Joakim Larsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt SKL:s förhandlingsdelegation.

Avtalets viktigaste innehåll:

 • Avtalet gäller till 31 mars 2021.
 • Avtalet omfattar drygt 200 000 medarbetare som:
  1. är anställda i kommun, landsting eller företag som är medlem i Sobona (tidigare Pacta).
 • 2. är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare i förskola, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasium, musik- och kulturskola eller någon annan utbildningsform som bedrivs hos dessa arbetsgivare.
 • Alla arbetsgivare ska tillsammans med sina lokala fackliga företrädare i god samverkan och dialog bedriva ett strategiskt arbete för att säkra skolans kompetensförsörjning.
 • I avtalet åläggs lokala parter ett särskilt uppdrag att stärka sitt arbete med kompetensförsörjningen inom skolan på kort och lång sikt. Viktiga frågor blir då att uppmärksamma hur arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning påverkar kompetensförsörjningen.
 • Parterna pekar på vikten av ett arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats utifrån Skol-OSA med mål för minskning av sjuktal och förbättring av arbetsmiljön. Parterna pekar också på vikten av att på varje arbetsplats finna metoder för att åskådliggöra arbetsinnehåll och balans i den enskilde medarbetarens uppdrag.
 • Lärarnas Samverkansråd ska delta i utvärderingen av avtalet för tidig lokal omställning och turordning som SKL ska göra med samtliga fackförbund på det kommunala området under 2019.
 • Förhandlingar om anställningsvillkor i Allmänna Bestämmelser (AB), som till stora delar är gemensamma med samtliga fackförbund i kommun- och landstingssektorn, kommer att genomföras vid samma tidpunkt som med övriga fackförbund under 2020.
 • Avtalet innehåller flera partsgemensamma arbeten, bland annat om arbetsmiljö, att ta fram dialogmaterial om arbetsbelastning och arbetstider, förtydliganden om lovskola, stödmaterial om lön och lönestruktur, och att genomlysa avtalets villkor ur arbetsmiljöhänseende.
 • Avtalet innehåller inga centralt angivna nivåer för löneutfall. Parterna ska fortsätta arbeta med individuell och differentierad lön för att uppnå en önskvärd lönestruktur.

Fakta:

Partsgemensamma arbeten innebär att lärarfacken och arbetsgivare tillsammans ska arbeta vidare med dessa frågor under avtalsperioden:

 • Genomlysning av avtalets villkor ur arbetsmiljöhänseende: Parterna avser att gemensamt samla in och analysera lokala erfarenheter och arbetsmiljöeffekter av avtalets villkor.
 • Förebygga ohälsa: Centrala parter ska gemensamt inspirera och stödja lokala parter i deras arbete med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och därmed minska sjuktalen.
 • Stödmaterial för dialog om arbetsbelastning och arbetstider: I strävan efter en god arbetsmiljö och en verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning och rätt använd kompetens inom skola och förskola, kommer centrala parter att utveckla ett gemensamt underlag för dialogen om arbetsbelastning och arbetstider.
 • Förtydliganden angående lovskola: Parterna ska göra en gemensam insamling och analys av lokala erfarenheter och tillämpning i syfte att enas om en långsiktig lösning som inbegriper lovskolan.
 • Stöd till lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning: Centrala parter ska tillhandahålla relevanta verktyg och material avseende viktiga områden kopplade till lokala arbetsgivares och fackliga företrädares arbete med strategisk kompetensförsörjning.
 • Stödmaterial om lön och lönestruktur: Centrala parter ska uppdatera redan framtaget stödmaterial för det lokala arbetet med lön och lönestruktur.
 • Förtroendeskapande arbete: Centrala parter ska bidra till ett långsiktigt förtroendeskapande arbete och tydliggör därför ett antal gemensamma ställningstaganden i avtalet.

Lärarnas Samverkansråd består av de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

SKL:s förhandlingsdelegation är tillika styrelse i Sobona.

För mer information kontakta:

John Nilsson, Förhandlingschef Sobona, john.nilsson@sobona.se, tel: 076-126 56 20

Per Nordenstam, VD Sobona, per.nordenstam@sobona.se, tel: 072-567 66 50

Publicerad: 20 september, 2018 | Senast uppdaterad: 20 september, 2018

Relaterade nyheter