Ulf och Sten
 • nyhet
17 maj 2023

Överenskommelse om dygnsvila med Läkarförbundet

SKR, Sobona och Läkarförbundet är överens om skärpta regler för dygnsvila. Reglerna ändras för att ett EU-direktiv kräver det, men även för att främja ett hållbart och långt arbetsliv.

Förra året framförde EU-kommissionen kritik mot att kollektivavtalet som gäller för anställda i kommuner och regioner inte lever upp till minimikraven i EU:s arbetstidsdirektiv. Upprinnelsen till kritiken var ett klagomål som inkom till kommissionen 2021 och som handlade om förläggning av dygnsvila och långa arbetspass inom ambulansverksamhet. Parterna har därför omförhandlat reglerna om dygnsvila i kollektivavtalet.

− De ändringar som görs bottnar i kritik från EU-kommissionen. Och det är dessutom så att enligt forskningen är regelbunden vila en förutsättning för ett hälsosamt, hållbart och långt arbetsliv. Detta är i sin tur nödvändigt för att vi ska klara kompetensförsörjningen till välfärdens alla viktiga verksamheter, säger Ulf Olsson, ordförande för Sobonas föreningsstyrelse och förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Överenskommelsen med Läkarförbundet om de nya reglerna börjar gälla den 1 februari 2024 och innebär i korthet att medarbetarnas rätt till 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod förstärks och att möjligheterna att göra undantag begränsas. En förutsättning för att kunna tillämpa de undantag som finns i det centrala kollektivavtalet är att arbetstiden inte kan förläggas på annat sätt samt att det sker i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Utöver detta har det också gjorts anpassningar i Specialbestämmelser för läkare.

− Skyddsreglerna som införs är tydliga, dels för att värna individen och dennes möjlighet att ta till vara sina rättigheter, dels för cheferna i verksamheten som har ansvar för att reglerna efterlevs, säger Sten Nordin, vice ordförande för Sobonas föreningsstyrelse och förhandlingsdelegationen i SKR.

Det införs också ett dispensförfarande som gäller vissa verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet, som har behov av att förlägga arbete i kombination med jour. Det är den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag som fattar beslut om att begära en dispens. Bedömningen görs strikt utifrån verksamhetens behov och kan beviljas för som längst ett år åt gången.

− Dispensförfarandet är restriktivt. Dispens kan enbart ges när alla andra möjligheter att bemanna verksamheterna har prövats och det inte finns några andra alternativ, säger Ulf Olsson.
Sobona och SKR välkomnar överenskommelsen med Läkarförbundet. Den innebär också att alla fackliga organisationer inom kommuner, regioner och kommunala företag omfattas av de skärpta reglerna om dygnsvila.

Fakta

Samtliga parter har undertecknat överenskommelsen:

 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 • OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård
 • Sveriges Lärare
 • Akademikeralliansen
 • Sveriges Läkarförbund

Sammanfattning av de nya reglerna

 • Det ställs krav på att förläggning av ordinarie arbetstid vid behov ska anges i schema. Av schemat ska förläggning av ordinarie arbetstid och viloperioder framgå.
 • Det fastslås att regeln är att arbete och dygnsvila ska förläggas alternerande under varje period om 24 timmar. Arbetspass och jourpass kan endast förläggas i direkt anslutning till varandra i undantagsfall om det föreligger särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet.
 • Bestämmelsen avseende dygnsvila skärps och förtydligas. Det fastslås att regeln är att arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar.
 • Dygnsvila kan i undantagsfall förkortas till som lägst 9 timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid om det finns särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Det ska göras en intresseavvägning mellan arbetstagarens behov av minst 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov:
 • Dygnsvila kan tillfälligt förkortas vid en oförutsedd händelse som arbetsgivaren inte har kunnat förutse, påverka eller planera för.
 • Det tydliggörs att arbetstagare som har fått sin dygnsvila inskränkt har rätt till kompenserande vila och i vilken omfattning.
 • Arbetsgivaren ska årligen följa upp tillämpning av och orsaker till planerade avvikelser. Utifrån resultatet ska arbetsgivaren vid behov ta fram en handlingsplan.
 • Centrala parter har kommit överens om att inrätta ett arbetstidsråd och en arbetstidsnämnd. Arbetstidsrådet ska bland annat genomföra en genomlysning av faktorer av relevans för en verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning.

Läs vidare

Kontakta oss
Ring servicetelefon vardagar 09.00-12.00 på 08-4527520 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 17 maj, 2023 | Senast uppdaterad: 03 augusti, 2023

Relaterat innehåll