null
  • nyhet
  • Arbetsmiljö
  • Corona
  • Framtid
26 maj 2021

Hur kan framtidens arbetsplats se ut?

Många verksamheter funderar just nu för fullt över hur framtidens arbetsplats ska se ut. Vilka är strategierna och hur bör man som organisation förhålla sig till medarbetarnas behov när det handlar om graden av flexibilitet och frihet? Här går Kristina Hane, utvecklingsstrateg på Sobona, igenom några spännande rapporter och webbinarier kring framtidens arbetsplats.

De tidigare utmaningarna med ”jobbpusslet/work life balance” har till viss del förskjutits till att i stället handla om själva arbetspusslet och den hybrida arbetsplatsen.

– Det är ett stort och komplext pussel som jag tror att många brottas med just nu, säger Kristina Hane och fortsätter:

– En fråga som bland annat diskuteras är hur man konkret kan arbeta fram en inriktning och policys för en modern arbetskultur.

Några av de främsta ”nycklarna” i det pågående arbetet handlar om ganska stora frågor så som till exempel ledarskap och medarbetarskap, den digitala arbetsmiljön och det fysiska kontorets roll. Hur det i framtiden kommer att se ut är även kopplat till den egna organisationsstrukturen.

Stefan Tengblad, professor vid Human Resource Management vid Göteborgs universitet, har publicerat en artikel på temat. I artikeln delar han med sig av insiktsfulla reflektioner och värdefulla rekommendationer som till exempel ledningsgrupper kan ha med sig in i processarbetet.

– En rekommendation är att undvika standardlösningar utan se till vad som kan vara bäst för just den egna organisationen. Tengblad lyfter även frågan om att hemarbete ska motiveras mest utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Fokus för artikeln gäller arbete som huvudsakligen utförs i kontorsmiljö, säger Kristina och fortsätter:

­– Vi konstaterar också att det finns många arbeten där det inte går lika enkelt att utföra arbete på olika platser.

Hela artikeln finner du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad driver engagemang på svenska arbetsplatser

En annan aktuell källa till kunskap är Netigates medarbetarrapport 2021 - ”Vad driver engagemang på svenska arbetsplatser”.

– Den sammanfattar hur arbetsgivare kan skapa en bra arbetsmiljö för att påverka medarbetarnas engagemang i rätt riktning. Rapporten lyfter viktiga fallgropar och områden med förbättringspotential. Den analyserar även hur arbete på grund av covid-19 har påverkat det svenska arbetslivet enligt medarbetarna, berättar Kristina och fortsätter:

– Hela 70 procent av medarbetarna som har arbetat helt eller delvis hemifrån är nöjda med hur deras arbetsgivare har hanterat detta. 48 procent av medarbetarna känner att deras produktivitet har ökat när de har arbetat hemifrån. Majoriteten av de hemarbetande medarbetarna upplever dock ett försämrat socialt arbetsliv. Så att skapa ett bra socialt arbetsliv även på distans är en utmaning som många arbetsgivare behöver arbeta vidare med.

Hela rapporten finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsbolaget Castellums rapport ”Framtidens arbetsliv – i kölvattnet av en pandemi” har i sin färska rapport sammanställt drivkrafter och värderingar hos befolkningen på dagens arbetsmarknad och hur dessa kommer att påverka förväntningarna på arbetsgivare inom en snar framtid. Respondenterna (över tvåtusen personer) arbetar normalt sett på kontor, heltid och deltid och är i åldrarna 18 till 70 år. Undersökningen har genomförts under mars – april 2021.

– Av rapporten framgår bland annat att arbetsgivarens värderingar väger tyngre än lönen. För Generation Z (de som är yngre än 25 år) anger hela 54 procent att de tycker att verksamhetens värderingar är viktigare än en högre lön, berättar Kristina.

Hela rapporten finner du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Futurion är en tankesmedja för framtidens arbetsliv och ägs av TCO och dess medlemsförbund. De har bland annat publicerat en artikel om ”Sex viktiga flyttmönster som formar framtidens arbetsliv” (20 maj 2021).

– Artikeln hänger samman med rapporten ”Flyttmönster i ett förändrat arbetsliv – en signalscanning”. I artikeln listar Futurion de viktigaste signalerna som visar hur normerna ändras för hur vi ser på att jobba och bo i framtiden, säger Kristina.

Läs hela artikeln här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 17 maj arrangerade Sobona ett välbesökt webbinarium ”Ledarskap i arbetslivet efter corona”. Inbjuden huvudgäst var Lena Lid Falkman, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och universitetslektor i arbetsvenskap vid Karlstad universitet.

– Det var ett intressant samtal som handlade om hur man kan bygga förtroendefulla relationer på distans, om ”fokusjobb” respektive kreativt- och samskapande arbete och hur verksamheter på ett hälsofrämjande sätt kan leda på distans, berättar Kristina och fortsätter:

– Under hösten 2021 kommer Sobona att ta fram en förnyad rapport tillsammans med Ungdomsbarometern. Ett övergripande mål är fördjupade kunskaper om ungas värderingar och attityder. Insikterna kommer förhoppningsvis att kunna utgöra en del i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. I undersökningen vill vi även undersöka om det går att identifiera förändringar utifrån pandemin covid-19, avslutar Kristina.

Publicerad: 26 maj, 2021 | Senast uppdaterad: 29 september, 2021

Relaterade nyheter