Arbetsmiljö.
  • nyhet
  • Arbetsmiljö
23 april 2021

Energibranschen uppmanar – prata om arbetsmiljön

Den 28 april uppmärksammas Världsdagen för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Därför utmanar energibranschen övriga branscher att samla ihop medarbetarna och prata om arbetsmiljön. Det kan vara en kort eller en lång stund, det kan vara fysiskt med ordentligt avstånd mellan deltagarna och/eller digitalt.

Förslag på aktivitet vid mötet:

1. Titta på en film och diskutera utifrån den (tips på filmer, se nedan). Hur fungerar det hos er? Kan ni förbättra något?

2. Välj ut en bra och en mindre bra händelse och diskutera vad ni gjorde bra och vad ni kan bli bättre på.

3. Håll ett föredrag om en aktuellt arbetsmiljöfråga. Engagera medarbetarna i att ge åtgärdsförslag.


– Låt Arbetsmiljödagen bli en möjlighet att lyfta upp hur viktig arbetsmiljön är och vinsterna av att samverka. Syftet med sammankomsten är att den viktiga arbetsmiljön får all uppmärksamhet under en stund och som bonus kanske ni tillsammans kan komma på några ytterligare bra åtgärder, säger Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona.


Skriv sedan några rader till Sobona och berätta vad och hur ni gjorde, extra bonus om ni skickar med ett bild eller skärmdump. Ni kan skicka till ann-charlotte.rand@sobona.se


Filmtips att samtala runt:


Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Medskick från energibranschen:

Inom energibranschen är säkerhetsarbete av yttersta vikt. För att hantera energiinfrastruktur med anläggningar för högspänning, tryck och värme krävs kompetens, rutiner, rätt skyddsutrustning och rätt beteende. Tillsammans med ett systematiskt arbetsmiljöarbete är det faktorer som bygger säkerhetskultur. Säkerhetskultur för oss i energibranschen är att vi visar omtanke om varandra. Det vill säga kollegor, samarbetspartners, kunder och allmänhet. Hållbara, säkra och hälsofrämjande arbetssätt och arbetsplatser är viktigt för oss och för driftssäkerheten i den samhällsinfrastruktur vi arbetar med.

God säkerhetskultur måste underhållas för att leva och göra skillnad. Med anledning av Arbetsmiljödagen passar vi som verkar inom Sobonas Arbetsmiljönätverk på att sammanställa några goda exempel inom vår bransch. Exempel som vi tycker visar på hållbara arbetssätt som bidrar till en säkrare, hälsosam och attraktiv bransch. Känner du igen våra exempel? Bra, då jobbar du med omtanke.

Goda exempel från energibranschen:

  • I det branschgemensamma IA-verktyget ENIA rapporteras arbetsmiljöhändelser, som riskobservationer, tillbud och olyckor. Dessa händelser ligger till grund för systematisk utveckling av våra arbetssätt och gynnar ett förebyggande arbetssätt. Inom branschen delar vi med oss av erfarenheter. Under 2020 rapporterades en stor mängd arbetsmiljöhändelser.
  • Med stöd av ENIA har personliga checklistor tagits fram i syfte att göra extra kontroll av säkerheten innan ett arbete påbörjas. Detta arbetssätt har blivit vedertaget i energibranschen.
  • Sobona driver ett arbetsmiljönätverk sedan 12 år tillbaka för energibranschen. I nätverket utbyts erfarenheter och det hålls olika kunskapshöjande aktiviteter. Till exempel så har vi förbättrat arbetssätten när det gäller att undvika ohälsa i samband med arbetsuppgifter där kontakt med damm och mögel förekommer samt hur olycksutredningar ska utföras och uppgiftsfördelningar struktureras.
  • Våra koncernledningar genomför safetywalks för att uppmärksamma arbetsmiljöfrågor och säkra arbetssätt.
  • För att säkerställa en bra arbetsmiljö i våra bygg- och anläggningsprojekt genomför vi löpande Byggherrens kontroll. Förutom att kontrollera att lagkraven efterlevs ser vi också besöken som en möjlighet att prata allmänt om arbetsmiljö och fånga upp de synpunkter och idéer som entreprenörer och medarbetare har.
  • För att ha fokus på och dialog om krav, resurser och samarbete gör vi löpande ”pulsmätningar” via kortare enkäter bland alla medarbetare. Resultatet hanteras löpande och vi pratar om de mest angelägna frågorna på våra APT:er minst en gång i månaden.
  • För att stärka vårt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö genomför vi löpande pulsmätningar och har temperatursamtal i våra olika arbetsgrupper. Med stöd av evidensbaserade pulsfrågor kopplade till AI och chattfunktion har vi alltid en nulägesbild av hur medarbetaren upplever sin arbetssituation och kan fånga styrkor och utmaningar.  Med detta nya arbetssätt försöker vi utveckla vår förmåga att erbjuda våra medarbetare en attraktiv arbetsplats med balans mellan arbete och fritid. 
Publicerad: 23 april, 2021 | Senast uppdaterad: 23 april, 2021

Relaterade nyheter