Ny rapport av Sobona och Kairos Future om samhällsbygge – nu presenteras Leda för hållbar utveckling
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Samhällsbygge 2030
  • Hållbarhet
03 december 2020

Det kan vi lära av de kommunala företagens omställning till hållbar utveckling

Kommunala företag visar vägen för arbete med hållbar utveckling i en ny rapport framtagen av Sobona och Kairos Future. I rapporten Samhällsbygge 2030 – Leda för hållbar utveckling presenteras en modell med fem centrala moment som visat sig vara viktiga nycklar för de kommunala företag som varit framgångsrika i omställningsarbetet – sett ur ett ledningsperspektiv.

De kommunala företagen identifierar hållbar utveckling som den viktigaste frågan för samhällsbygget. Sobonas nya rapport kopplar samman ledarskap och de kommunala företagens kärnverksamheter med Agenda 2030 och belyser viktiga insikter och kunskaper från de organisationer som kommit extra långt i omställningsarbetet. Rapporten Leda för hållbar utveckling syftar till att åskådliggöra betydande verktyg och framgångsfaktorer, där de kommunala företagen går från ord till handling.

– Det praktiska hållbarhetsarbetet drivs av företagens strävan efter konkretion och vilja till förskjutning mot ett mer operativt ledarskap. Från breda mål och visioner till så konkret handling som möjligt. Det är dit företagen vill nå, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Trots att inriktningarna på hållbarhetsarbetets natur i olika företag skiljer sig åt visar rapporten att det utifrån ett lednings- och styrningsperspektiv i hög grad handlar om samma utmaningar, hävstänger och nycklar. Att engagemanget hos ledningen är genuint, att medarbetarna är såväl medvetna som medskapande samt att arbetet konkretiseras och inte görs svårare än vad det behöver vara är några exempel som lyfts i rapporten.

– Den starkaste upplevda hävstången handlar om att göra arbetet med hållbar utveckling enkelt och inte krångla till det. Vi säger inte att det är okomplicerat – men vi presenterar en process som kan ge vägledning i arbetet. Många kommunala företag har kommit riktigt långt i sitt arbete och en av de viktigaste lärdomarna vi kan inspireras av är just att våga förenkla, avslutar Per Nordenstam, vd på Sobona.

Fem avgörande moment för omställningen till hållbar utveckling:

  • Definiera: Alla i organisationen behöver förstå vad hållbarhetsarbetet innebär. Våga förenkla – det behöver inte vara krångligt.
  • Legitimera: Kapa fluff och floskler för att kunna övertyga såväl ledning som medarbetare om att arbetet med hållbar utveckling är av hög prioritet. Hitta rätt språk för att legitimera uppdraget.
  • Koppla ihop: Hållbarhetsfrågorna gifts ihop med organisationens verklighet när arbetet integreras i den befintliga verksamhetens rytm och rutiner. Hitta gemensamma tillvägagångssätt, bilder och berättelser.
  • Bryt ned: Målsättningar konkretiseras när de bryts ned till tydliga handlingsplaner på avdelningsnivå eller motsvarande. Fokusera på det viktigaste och det som är görbart.
  • Följ upp: Utvärdera regelbundet och ställ resultat mot visioner och målsättningar.


Om rapporten:
Rapporten Samhällsbygge 2030 – Leda för hållbar utveckling bygger på resultat från tre arbetsmoment. Inledningsvis genomfördes djupintervjuer med vd:ar, hållbarhetschefer, HR-chefer och kommunikationschefer från elva kommunala företag från olika branscher. Utifrån djupintervjuerna utformades och genomfördes en enkätundersökning med 438 respondenter: 235 vd:ar, 38 hållbarhetschefer, 91 HR-chefer och 29 kommunikationschefer eller personer med motsvarande roll. Sobona, Kairos Future och representanter från de kommunala företagen arbetade i en efterföljande digital analysworkshop, där insikter från analysarbetet diskuterades, fördjupades och utvecklades. Till sist genomfördes kompletterande intervjuer med två kommunala företag som kommit långt i hållbarhetsarbetet.

Läs vidare:
Fler insikter kring hållbart samhällsbygge hittas på sobona.se/samhällsbygge2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Lirén, Strategisk utveckling på Sobona,
anna.liren@sobona.se, tel 08-452 79 15

Madeleine Gimåker, Strategisk utveckling på Sobona, 
madeleine.gimaker@sobona.se, tel 08-452 78 14

Publicerad: 03 december, 2020 | Senast uppdaterad: 13 september, 2021

Relaterade nyheter