null
 • nyhet
 • Corona
 • Krisberedskap
25 augusti 2020

Krislägesavtal avaktiveras för IVA i Region Stockholm

På begäran av Region Stockholm har Sobona och SKR beslutat att avaktivera krislägesavtalet för regionens intensivvårdsverksamhet. Avtalet har varit aktiverat sedan april och kommer att upphöra att gälla den 31 augusti.

– Krislägesavtalet aktiverades för att säkra bemanningen i intensivvården. Personalen som har gått på avtalet har jobbat under mycket tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Region Stockholm ser nu att det akuta krisläget är över och att avtalet därför kan avaktiveras, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I krislägesavtalet höjs det ordinarie arbetstidsmåttet till 48 timmar per vecka. Dessutom kan en särskild nödfallsövertid tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. I gengäld får personalen högre ersättning.

– Krislägesavtalet är helt nytt och det här var första gången som det aktiverades. Det som har varit speciellt i den här krisen är att den är så långdragen och har drabbat hela landet samtidigt. Vi kommer nu att utvärdera hur avtalet har fungerat och göra nödvändiga justeringar om vi ser att det behövs, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

Innan krislägesavtalet kan aktiveras krävs att de möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal har uttömts.

Fakta om krislägesavtalet

 • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
 • Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
 • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
 • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
 • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
 • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
 • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
 • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
 • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
 • Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner samt en stor andel av medarbetarna i de kommunala företagen, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst. 

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 • Läkarförbundet
 • Vårdförbundet
 • Akademikeralliansen
 • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
 • Brandmännens Riksförbund
Publicerad: 25 augusti, 2020 | Senast uppdaterad: 25 augusti, 2020

Relaterade nyheter