• nyhet
  • Corona
  • Omställning
24 juni 2020

​Omställningsstöd för organisationer med kraftigt minskad omsättning införs

Riksdagen har den 17 juni 2020 beslutat att ett statligt omställningsstöd införs för att stödja organisationer som fått kraftigt minskad omsättning med anledning av viruset covid-19. Åtgärden träder i kraft den 22 juni 2020. Utgångspunkten är att alla juridiska och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige ska ha rätt till omställningsstödet.

Vilka företag kan få omställningsstöd?

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av viruset covid-19.

Stödet gäller företag som är godkända för F-skatt. Beviljas ansökan av Skatteverket betalas omställningsstöd ut via skattekontot. Ansökan behöver göras av en behörig företrädare för företaget.

I ansökan ska företaget redovisa sina fasta kostnader, till exempel hyra, leasing och räntor.

Företaget ska också redovisa hur mycket nettoomsättningen har gått ned. Det beräknas genom att jämföra nettoomsättningen för mars och april i år med samma period 2019.

Om stödet överstiger 100 000 kronor krävs ett intyg från en godkänd eller auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag som visar att uppgifterna i ansökan stämmer. Intyget ska bifogas till ansökan.

Vad gäller för offentliga verksamheter, regionala och kommunala företag?

Offentliga verksamheter har som huvudregel inte rätt till omställningsstöd. Det gäller oavsett om verksamheten bedrivs direkt av staten, regioner, kommuner, kommunalförbund eller indirekt via företag eller andra rättssubjekt som de ovan nämnda offentliga rättssubjekten har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande över.

Ett bestämmande inflytande utövas, i detta sammanhang, av den som ensam eller tillsammans äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med fler än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen. Sådant inflytande kan även utövas om de har rätt att utse eller avsätta fler än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse eller utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag. Detsamma gäller om inflytandet utövas av en juridisk person över vilken staten, regioner, kommuner och kommunalförbund bestämmer.

Om det allmänna genom olika slag av rättssubjekt bedriver affärsverksamhet, d.v.s. verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur och som inte är finansierad av anslags- eller skattemedel, bör verksamheten omfattas av omställningsstödet. Avgörande är om affärsverksamheten huvudsakligen finansieras av anslags- eller skattemedel eller inte. Med huvudsakligen avses ca 75 procent. Det innebär att verksamhet som har mer än ca 75 procent offentlig finansiering inte räknas som affärsverksamhet i detta sammanhang. Bedömningen sker med utgångspunkt i det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 januari 2020.

Hur stort kan stödet bli?

Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning har minskat. Det lägsta stöd som kan beviljas är 5 000 kronor, det högsta är 150 miljoner kronor. Stödet ska bidra till att täcka företagets fasta kostnader. Skatteverket har tagit fram en beräkningshjälp där du kommer att kunna få en första uppskattning om företaget är berättigat till stöd och i så fall hur mycket.
Om stödet uppgår till minst 100 000 kronor kan företaget också få ekonomiskt stöd för administrativa kostnader som företaget haft för att göra sin ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kronor per företag.

Ytterligare information enligt nedan på skatteverket.se

Skatteverkets information om Omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beräkna Omställningsstöd på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 24 juni, 2020 | Senast uppdaterad: 24 juni, 2020

Relaterade nyheter