null
  • nyhet
  • Arbetsmiljö
  • Sobona
12 juni 2020

Sobona på möte med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Sobona deltog på ett möte om åtgärder för att förebygga dödsolyckor i energibranschen med energi- och digtaliseringsministern Anders Ygeman.

Under ett digitalt möte den 3 juni presenterade Arbetsmiljöverket sin utredning om de dödsolyckor som inträffat under 2018-2019. På mötet deltog representanter från berörda parter, myndigheter, energi- och digtaliseringsministern Anders Ygeman och från Sobona medverkade Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg.

– Bland annat redovisade Arbetsmiljöverket omständigheter som identifierats vid olyckorna, exempelvis att förebyggande åtgärder saknades eller brast, händelsen skedde början eller vid slutet på ett arbetspass, en arbetsvecka eller en uppgift. I vissa fall var instruktioner bristfälliga eller arbetsledning otydlig och flera aktörer var involverade, berättar Ann-Charlotte Rand.

Därefter presenterade samtliga deltagare hur utvecklingen av säkerhets- och arbetsmiljöåtgärderna sett ut sedan förra mötet som Infrastrukturdepartementet arrangerade. Man pratade även om hur coronapandemin påverkat arbetet, andra åtgärder som gjorts och hur säkerhetsaspekter inkluderas i upphandlingar.

– Vår presentation byggde på en avstämning med branschrådet för energis ordförande, Christians Schwartz, arbetsmiljönätverket för energis ordförande, Katrin Rosenbäck, samt medlemmarna i arbetsmiljönätverket för energi. Från dessa möten framkom att det pågår ett kontinuerligt arbete med utveckling av säkerhet och arbetsmiljö. Pandemin har naturligtvis påverkat mycket men inte direkt den löpande verksamheten, berättar Ann-Charlotte Rand och fortsätter:

– Men en effekt är den digitala utveckling som vi tvingas till, vilket kan ge fördelar framöver avseende användning av digitala instruktioner, rutiner och checklistor. Kopplat till detta kunde man identifiera ett behov av att nå ut på ett tydligare sätt till de personer som utför de riskfyllda arbetsuppgifterna. Denna iakttagelse stämmer väl överens med Arbetsmiljöverkets rapport. Dessutom arbetar företagen med beteenden och attityder. Att göra rätt och arbeta säkert ska vara naturligt.

I Sobonas presentation framfördes också att samordning krävs mellan involverade myndigheter och instanser avseende kravställande av säkerhet och arbetsmiljö i upphandling. Detta lyfte även flera av deltagarna på mötet.

– Jag återgav även flera goda exempel från Sobonas medlemmar. Till exempel att många har utökat utredningsinsatser kring olyckor och utökat säkerhetsinformationen till entreprenörer. Att flera har högre krav i upphandlingarna och att det finns riktade skyddsronder på riskfyllda delar i arbetet.

Anders Ygeman avslutade mötet med en sammanfattning om att det är viktigt att alla fortsätter med sitt säkerhetsarbete och att bland annat upphandlingar och utbildningar är ett fortsatt gemensamt fokusområde. Ett nytt möte kommer att hållas om ett år. 

Publicerad: 12 juni, 2020 | Senast uppdaterad: 15 juni, 2020

Relaterade nyheter