John Nilsson, förhandlingschef på Sobona: Arbetsgivarna behöver kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med att planera och utveckla verksamheterna. Därför vill vi se långa avtalsperioder och så likalydande villkor som möjligt i våra centrala avtal.
  • nyhet
  • Förhandling
16 december 2019

​Avtal för 650 000 medarbetare förhandlas om våren 2020

Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har överlämnat mål och inriktning till Kommunal, OFR Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) och OFR Läkare inför avtalsrörelsen 2020. Tre huvudöverenskommelser för totalt 650 000 medarbetare ska förhandlas om under våren varav cirka 50 000 är anställda i medlemsföretagen i Sobona.

Förhandlingar kommer även att föras om AkademikerAlliansens löpande tillsvidareavtal och med samtliga sex centrala fackliga motparter om de centrala avtalens gemensamma anställningsvillkor (Allmänna bestämmelser).

Centrala kollektivavtal behöver utformas så att de tar hänsyn till att kommuner, regioner och kommunala företag har olika förutsättningar och därmed behöver arbetsgivare och fack kunna diskutera lokala lösningar. Avtalen behöver ge varje arbetsgivare möjlighet att utforma arbetssätt, organisation och personalpolitik efter lokala verksamhetsmål, förutsättningar och behov.

– Arbetsgivarna behöver kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med att planera och utveckla verksamheterna. Därför vill vi se långa avtalsperioder och så likalydande villkor som möjligt i våra centrala avtal, samtidigt som de medger en nödvändig flexibilitet på lokal nivå, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

– Våra centrala avtal bygger på lokal lönebildning med en individuell och differentierad lönesättning. Lönen ska sättas lokalt, i dialog mellan chef och medarbetare, och spegla medarbetares individuella bidrag till verksamhetens resultat, säger Niklas Lindahl, förhandlingschef på SKR.

Sveriges kommuner och regioner har en tuff ekonomisk och finansiell situation. Samtidigt som konjunkturen viker ökar efterfrågan på välfärdstjänster. Den demografiska utvecklingen med fler barn, unga och äldre innebär ett ökat tryck på välfärd samtidigt som antalet arbetade timmar inte ökar i den takt som krävs. Dessutom har konkurrensen om arbetskraften hårdnat och det är allt svårare att hitta rätt kompetens.

− Kompetensförsörjningsutmaningen i välfärden ställer krav på förändringar i hur verksamheterna och arbetet organiseras. Medarbetarnas kompetens är vår viktigaste resurs och de centrala avtalen behöver även fortsättningsvis stödja ett förlängt, förändrat och hållbart arbetsliv, säger Niclas Lindahl.

Fakta

För Sobonas del avser detta omförhandling av avtalen inom branscherna Hälso- och sjukvård, Vård och omsorg, Rädsningstjänst, Region- och samhällsutveckling, samt delar av branscherna Utbildning och Personlig assistans. Den 17 december överlämnas mål och inriktning inför avtalsrörelsen till de fackliga motparter där Sobona förhandlar om att teckna avtal, inom branscherna Energi, Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser samt Besöksnäring och kulturarv.

Det finns sex centrala kollektivavtal om löner och anställningsvillkor, så kallade Huvudöverenskommelser (HÖK), för kommuner, regioner och kommunala företag. Det är avtalen med AkademikerAlliansen (17 Saco-förbund), Kommunal, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet), OFR:S förbundsområde Läkare (Läkarförbundet) samt OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet).

Avtalen med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet respektive OFR:s förbundsområde Läkare löper ut den 31 mars 2020, medan avtalet med Kommunal löper ut den 30 april 2020. Avtalen omfattar omkring 650 000 medarbetare och förhandlingar om nya centrala avtal kommer föras under våren.

Avtalsrörelsen 2020 kommer beröra stora delar av den svenska arbetsmarknaden. Förhandlingar om nya centrala avtal kommer till exempel att föras mellan parterna inom den internationellt konkurrensutsatta industrin. Dessa avtal sätter normen, det så kallade märket, för löneökningsnivåer i centrala kollektivavtal avtal på svensk arbetsmarknad. Det är en lönebildningsmodell som inneburit reallöneökningar på över 60 procent under de senast 20 åren


Läs vidare

Mål och inriktning SKR och Sobona Pdf, 312.5 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:

John Nilsson

Förhandlingschef Sobona

john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 16 december, 2019 | Senast uppdaterad: 17 december, 2019

Relaterade nyheter