Foto: Gästrike Återvinnare
  • nyhet
  • Kompetensförsörjning
12 juni 2018

Branschvalidering för framtida utveckling inom återvinning

Att inventera och synliggöra kompetens inom företag innebär fördelar för både arbetsgivare och medarbetare. Genom att samarbeta med andra branschaktörer kan det även leda till en starkare bransch för framtiden. Bland återvinningsföretag inom Sobona pågår nu ett pilotprojekt om just branschvalidering.

– Förhoppningen är att vi kan sätta en nationell branschgemensam standard för olika yrkesroller, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona. 


Bland Sobonas medlemsföretag bedrivs samarbeten kring flera branschgemensamma frågor, bland annat inkludering och kompetensförsörjning. För tidigare KFS-branschen Återvinning blev ett nästa steg att samarbeta kring branschvalidering.

– Det handlar om att identifiera och se likadant på kunskap oavsett hur den förvärvats, säger Gästrike Återvinnares förbundsdirektör Thomas Nylund som tillsammans med Sobonas projektledare Conny Larsson initierade projektet under 2017.

Systematiskt och kvalitetssäkrat
I dagsläget är Gästrike Återvinnare, Borab, Nacka Vatten och Avfall, Söderhamn Nära, Sörab samt Renova involverade som referensföretag i pilotprojektet vars syfte är att möjliggöra att yrkesintroduktion och kompetensutveckling kan ske mer systematiskt och kvalitetssäkrat i förhållande till verksamhetens behov och sätta det arbetsplatsförlagda lärandet i en kontext.
– Det bidrar till en tydligare bransch och inte minst tydlighet inom företaget. Hur vi arbetar, vilken kompetens som finns och vad som behövs. Dessutom ökar yrkesstoltheten bland medarbetarna, säger Ida Blomqvist som är renhållningschef på Borab.

Fyra yrkesprofiler, två nivåer
Tillsammans med Nordiskt Valideringsforum har fyra yrkesprofiler tagits fram efter medlemsföretagens arbetsbeskrivningar och som tydliggör arbetsuppgifter och kompetenskrav inom respektive yrkesroll. Yrkesprofilerna är ÅVC-tekniker, maskinförare, personal som hanterar farligt avfall samt chaufförer och är kvalitetssäkrade enligt en metod som linjerar med SeQF. De är skapade på två nivåer; en generell kunskapsnivå och en mer fördjupad som kan användas för att visa på en utveckling hos medarbetarna inom yrket.


Yrkesprofilerna kommer bland annat användas som underlag för bättre matchning vid rekrytering, praktik, yrkesintroduktion och lärande i arbetet. Det ger även underlag för att vid upphandlingar och anbud definiera kompetensnivåer som efterfrågas respektive erbjuds.


– Inom bristyrken kan vi genom yrkesprofilerna identifiera en lägstanivå för anställningsbarhet, vilket även hjälper fler in på arbetsmarknaden, säger Anna Karin Jendert som är vd för Nordiskt Valideringsforum.

Regionalt samarbete i Gävleborg
Söderhamn Nära, Borab och Gästrike Återvinnare har sedan tidigare ett etablerat samarbete kring flera frågor regionalt i Gävleborg. Där kan en framtida branschgemensam standard underlätta olika personalrelaterade situationer för de regionala aktörerna.


– I framtiden skulle det kunna innebära att vi kan byta personal mellan aktörer om några till exempel är sjuka, säger Håkan Ålander som är renhållningschef på Söderhamn Nära.


Bedömning enligt OCN – Open College Network
Med yrkesprofilerna på plats är nästa steg i pilotprojektet att i höst utbilda utvalda handledare från medlemsföretagen i OCN – en valideringsmetod för kvalitetssäkring och erkännande av kompetenser och färdigheter. Handledarna kommer efter slutförd utbildning bli certifierad OCN-bedömare och kan därmed börja rekommendera att medarbetare får kompetensbevis på uppnått lärande enligt de framtagna yrkesprofilerna.


– Det viktigaste på sikt är att sprida vidare kunskapen från återvinningsbranschen till fler branscher både inom Sobona, men även utanför. Det finns stora vinster med att synliggöra kompetens genom validering och många branscher har liknande behov. Här har Sobona en viktig roll att spela både på en nationell, regional och lokal nivå, avslutar Conny.

Publicerad: 12 juni, 2018 | Senast uppdaterad: 11 november, 2019

Relaterade nyheter