Kristina Hane, Strategisk utveckling
  • blogginlägg
  • Ledarskap
  • Framtid
10 december 2021

Sluta tänk roller och titlar – fokusera på görandet!

Om vi ska klara de nödvändiga samhällsomställningarna behövs nytänkande. I flera dimensioner och utifrån olika perspektiv. Ett av perspektiven lyfter jag här i min första blogg. Den handlar om vårt generella synsätt på titlar och roller i praktiken och vad det kan få för konsekvenser för utvecklingen.

Jag vill att vi vågar utmana oss själva. Min bild är att vi har en stark tendens att vilja ”boxa in” varandra i bestämda fack. I stället bör vi fokusera på ”görandet” och på vad vi faktiskt bidrar med. Jag är fullt övertygad om att alla skulle vinna i längden på det. Genom att bara skifta ”mindset”, lämna det mer traditionella sättet att tänka och tänka lite nytt.

Jag menar att det i grunden handlar om hur vi väljer att se på kompetens och medarbetarskap och vad som krävs för att vi ska nå vår fulla potential. Och i begreppet medarbetarskap inkluderas här även chefer.

Är det något som vi lärt oss under pandemin så är det att bli mer snabbfotade och flexibla. Det tror jag vi alla kan skriva under på. Pandemin har på ett eller annat sätt inneburit omställningar i våra verksamheter. Vi har behövt ta tillvara på allas insatser och bidrag. Oavsett roll eller titel. Flera av oss har behövt omprioritera, ställa om och kliva in i nya och förändrade arbetsuppgifter, som typiskt sett annars skulle ha ansetts ligga ”utanför” det egna ansvarsuppdraget och rollen.

Jag är naturligtvis högst medveten om de arbetsrättsliga perspektiven i sammanhanget, och möjligen finns där också en och annan facklig invändning. Lika så skyddade yrkestitlar och auktorisation som följer av lagstiftning. Men, om vi bortser från regelverken för en stund och i stället försöker att se tankeövningens poäng.

Jag har haft flera titlar genom åren. Med vissa titlar har det inneburit möjligheter och öppningar till nya arenor, medan andra snarare begränsat ens fulla potential. Inte minst när det kommer till den typiska ”rollbeskrivningen”, som på papperet ändå aldrig riktigt stämt särskilt väl överens med verkligheten. Handen på hjärtat, hur mycket tid ägnar vi inte åt rollbeskrivningar?

Vi behöver nu fortsätta att behålla det flexibla arbetssättet och jobba mer agilt för att klara de stora samhällsutmaningarna. Vi har helt enkelt inte råd att inte välkomna alla idéer och testa oss fram.

Så betänk för en stund, hur skulle världen te sig ut utan titlar? Vad skulle effekterna kunna bli om vi i stället valde att lägga större fokus på görandet och våra värdeskapande processer?

Kristina Hane, Strategisk utveckling

Populärt just nu

Publicerad: 10 december, 2021 | Senast uppdaterad: 10 december, 2021

Relaterade nyheter