Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning
  • blogginlägg
  • Validering
  • Inkludering och mångfald
  • Kompetensförsörjning
22 mars 2021

Branschvalidering – för att validera och synliggöra lärandet som sker på arbetsplatsen

Branschvalidering handlar om att systematiskt synliggöra och validera den kunskap som kommer genom arbetslivserfarenhet i en viss bransch. I branscher där det är vanligt att man lär sig jobbet på jobbet är detta högaktuellt. Därför har Sobona, tillsammans med flera aktörer, tagit fram en branschvalideringsmodell.

Därför har Sobona, med branschrådet Vatten och Miljö i spetsen, tillsammans med fackförbunden Kommunal och Transport samt branschorganisationerna Svenskt Vatten och Avfall Sverige, tagit fram en branschvalideringsmodell. Denna modell används för att validera den kunskap och kompetens som kommit genom erfarenhet på jobbet. Resultatet är att den typen av lärande likställs med formell utbildning och leder till intyg eller yrkesbevis.

Nyligen undertecknade Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige en avsiktsförklaring, vilket blir startskottet för den sista delen arbetet med att ta fram branschvalideringsmodellen. Avsiktsförklaringen handlar om att ta ut färdriktningen för kunna sätta implementering och organisation på plats. Nästa år kommer branschvalideringen rullas ut till de som är medlemmar hos Sobona samt Svenskt Vatten eller Avfall Sverige.

Det har varit en lång resa. Ursprunget kommer bland annat från de tre nationella branschupprop som Sobona initierade för Energi, VA och Återvinning, som satte fingret på att man har likartade kompetensutmaningar och betydelsen av att arbeta tillsammans. Detta utvecklades sedan vidare till det omfattande branschvalideringsarbete som nu pågår.

För att kunna arbeta med branschvalidering behövde vi ta fram så kallade ”yrkesprofiler”. Yrkesprofilerna är själva verktyget för valideringen. Yrkesprofiler beskriver vad individer behöver kunna i en specifik yrkesroll. Dessa ligger sedan som grund för valideringen. Yrkesprofilerna är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. Sobona har i dagsläget tagit fram yrkesprofiler inom sex branscher – Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastighet, Personlig assistans, Avfallshantering och återvinning samt Vatten och avlopp. Under 2021-2022 kommer det kompletteras med yrkesprofiler inom Bredband och stadsnät samt fler profiler inom Energi samt Avfallshantering och återvinning.

Den potential som finns i arbetet med branschvalidering understryks också av att vi har med oss både fackförbunden Kommunal och Transport. Det är med andra ord en fråga som är högst angelägen både för arbetsgivare och arbetstagare. Under flera år har vi tillsammans arbetat för att utveckla så kallade kompetensmoduler och yrkesprofiler för ett antal yrken inom avfallshantering, återvinning, vatten och avlopp.

En nyckel till framgång är att vi haft med oss våra medlemsföretag i detta och därmed ett gemensamt ägandeskap. Exempelvis har Mats Rostö, branschrådsordförande och vd för Nacka vatten och avfall, varit drivande i frågan och säkerställt en god förankring. I arbetet har vi även haft med 22 referensbolag som kontinuerligt testat och arbetat med att implementera valideringsverktyget.

Från januari 2022 kommer våra medlemsföretag som samlas under branschrådet Vatten och Miljö kunna använda sig av valideringen i sitt strategiska arbete med kompetensförsörjning. Vi håller parallellt på att ta fram så kallade yrkesprofiler inom flera branscher, och är övertygade om att detta kommer kunna vara en mycket viktig del i arbetet med att hantera en förändrad arbetsmarknad efter coronapandemin. För oss är det en stor styrka att kunna göra detta ihop med branschorganisationer och fackliga organisationer – det skapar förankring, tyngd och långsiktighet. Något som behövs, men tyvärr saknas i många andra arbetsmarknadsinsatser. I arbetet har även Nordiskt Valideringsform AB medverkat som kompetensstöd. Finansiering för arbetet har erhållits från Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Tillväxtverket.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, är ett av de referensbolag som har varit med och testat valideringsmodellen. NSVA står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning, bland annat då de väntas möta en stor pensionsavgång samtidigt som det är svårt att hitta nya medarbetare. Sobona gav därför Nordiskt Valideringsforum i uppdrag att börja kartlägga yrkesprofilerna för att NSVA och de andra medlemsföretagen lättare ska kunna matcha medarbetare. Nu finns det en yrkesprofil för delar av NSVA:s verksamhet, vilket innebär att de kan:

  • checka av befintliga medarbetares kompetens och kunskap
  • tydligt beskriva vad tjänsten innebär och vilken kompetens de behöver när de söker nya medarbetare
  • öka attraktiviteten i yrket genom att kunna få intyg eller yrkesbevis och likställa lärande på arbetsplatsen med en formell utbildning

NSVA ser yrkesprofilerna som en del i deras employer branding arbete och ett viktigt verktyg för att arbeta med företagets attraktivitet och locka till sig fler nya medarbetare och stärka varumärket.

Parallellt med branschvalideringsarbetet genomför vi tillsammans med branschorganisationerna också flera andra gemensamma satsningar för att åstadkomma en bättre kompetensförsörjning och förbättra möjligheten för nyanlända att snabbt kunna få ett jobb i branscherna. Ett exempel är den digitala språkparlör som tagits fram med generella arbetsplatsord och yrkesord översatta till och från svenska på sju språk. Under detta år kommer vi introducera språkparlör inom minst fem ytterligare branscher! Ett annat konkret exempel på hur vi högst praktiskt kan hjälpa till med introduktion av nyanlända är de grafiska symboler, ett så kallat skyltsystem, som tagits fram för olika typer av avfall. Det underlättar inte bara för de anställda, det underlättar även för privatpersoner som återvinner.

Hos Sobona samlas flera branscher med rekryteringsbehov och svårighet att attrahera ny personal, samtidigt som vi ser en arbetsmarknad som ritas om och möter en ökande arbetslöshet. Genom att utgå från av en branschvalideringsmodell blir det enklare att på ett systematiskt vis kartlägga vilken kompetens man har bland de anställda, vilken kompetens man saknar och behöver samt göra det enklare och snabbare för nyanställda att lära sig jobbet!

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Conny Larsson, projektledare inkluderande kompetensförsörjning

Publicerad: 22 mars, 2021 | Senast uppdaterad: 22 mars, 2021

Relaterade nyheter