null
  • blogginlägg
  • Arbetsmiljö
21 januari 2021

Arbetsmiljöverkets remiss – en intressant utmaning

Den 30 januari 2020 lämnade Arbetsmiljöverket ut sin remiss på regelstrukturförändring. Detta innebar att Arbetsmiljöverket strukturerat om alla föreskrifter i en ny ordning. En stor del av föreskrifterna har genomgått textbearbetning, sakområden har delats upp och inom vissa områden har kraven skärpts och kompletterats med ytterligare föreskrifter.

Hela remissen omfattade nästan 2 000 sidor bestående av 14 häften med cirka 2 300 paragrafer, konsekvensutredningar och paragrafnycklar. Till en början var remisstiden fram till 20 augusti men efter gemensam påtryckning från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna flyttades sluttiden fram till 30 december.

Arbetsmiljörådet bildas

För att skapa bästa möjliga förutsättning för Sobona att granska tillgänglighet och innehåll i Arbetsmiljöverkets remiss bildades Arbetsmiljörådet. Sobona gick ut med intresseförfrågan vid olika tillfällen under hösten 2019 och i februari 2020 hade Arbetsmiljörådet sitt första möte. Rådet består av representanter från 20 av Sobonas medlemsföretag. Vad vi inte visste då, var att det mötet skulle bli det enda fysiska mötet under detta år.

Tack vare stort engagemang, många olika kompetenser och erfarenheter från olika branscher granskade Arbetsmiljörådet en stor del av remissmaterialet och totalt lämnade vi in 50 sidor remissvar.

Ett urval av våra synpunkter på remissen

Vi är positiva till Arbetsmiljöverkets övergripande ambition med översynen av arbetsmiljöföreskrifterna för att skapa tydliga regler i en mer överblickbar struktur. Vi tycker också att ambitionen att göra föreskrifterna lättare att förstå för berörda samt att skapa förtydligande avseende arbetsmiljöansvar är bra.

Tyvärr har vi sett att ansvars- och säkerhetsnivåer har påverkats till följd av textförändringar, uppdelade sakområden, minskat antal allmänna råd och borttagna paragrafer i remissförslaget. Detta trots att Arbetsmiljöverkets huvudprincip har varit att föreskrifterna i den nya strukturen ska ha samma innebörd som reglerna i den nuvarande strukturen.

Omfattningen av remissen och det som blivit påverkat i föreskrifterna var mycket större än vad Arbetsmiljöverket presenterade. Detta medförde en betydligt större arbetsinsats för oss som granskade än vad vi trodde initialt, eftersom de nya föreskrifterna behövde läsas parallellt med nu gällande föreskrifter för att kunna bedöma ett eventuellt utökat krav på arbetsgivaren.

Vi bedömde vidare att regelstrukturen har delats in i omotiverat många nivåer. Avseende textförenklingarna kom vi fram till att de i många fall har låg kvalitet avseende meningsbyggnad, val av ord och konsekvens av begrepp. Detta leder till en otydlighet vilket står i motsats till syftet med nya regelstrukturen.

Vi såg också ett behov av att systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare framhävs tydligare och ges ett verksamhetsperspektiv i större omfattning än vad som nu framgår i den nya regelstrukturen.

Detaljerade synpunkter och inlämning

Arbetsmiljörådet granskade ett stort antal häften och föreskrifter i remissen. Alla detaljerade synpunkter samlades i vårt svarsdokument. De rörde skärpta krav i jämförelse med nu gällande, meningsbyggnadsfel, borttagna paragrafer/föreskrifter och allmänna råd.

Den 23 december tryckte undertecknad på skickaknappen och Sobonas remissvar med följebrev levererades till Arbetsmiljöverket.

Parterna i samverkan

Sobona är med i ett arbetsmiljönätverk med arbetsgivarorganisationerna Svenskt Näringsliv, SKR, Arbetsgivarverket och Fremia (tidigare KFO och Idea). I slutet av remisstiden lämnade vi gemensamt ett yttrande tillsammans med Företagarna och arbetstagarorganisationerna Ledarna, LO, OFR, PTK, Saco samt TCO. Yttrandet behandlade våra gemensamma synpunkter på den regelförnyelse Arbetsmiljöverket lämnat ut på remiss.

Arbetsmiljörådet kommer att bestå

Vi som deltagit i Arbetsmiljörådet har under det gångna årets alla digitala möten lärt känna varandra och kan se en nytta med att fortsätta driva ett branschöverskridande arbetsmiljönätverk. Vårt första möte blir i digitalform i februari.

På återhörande

Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona

Publicerad: 21 januari, 2021 | Senast uppdaterad: 21 januari, 2021

Relaterade nyheter