John Nilsson, förhandlingschef på Sobona
 • blogginlägg
 • Kollektivavtal
 • Omställning
 • Förhandling
05 december 2019

Nytt Kompetens- och omställningsavtal och start på avtalsrörelsen 2020

En av konsekvenserna av bildandet av Sobona är att det idag finns olika avtalsregleringar för samma typ av verksamhet. På sikt är målet för kollektivavtalen inom Sobona att samma typ av verksamhet ska ha samma kollektivavtal. Under avtalsrörelsen ska den absoluta majoriteten av Sobonas kollektivavtal upp till förhandling och processen att ”ensa” avtalsmaterian kan därför nu påbörjas på allvar.

Under det senaste året har kollektivavtalen analyserats och diskuterats i branschråden. Kansliet har också i förekommande fall gjort jämförelser med konkurrerande avtal. Arbetet i respektive branschråd har syftat till att komma fram till vilka villkor som är önskvärda i respektive bransch/verksamhet. De frågeställningar som vi har utgått ifrån i diskussionerna och analyserna är:

 • Vilka behov har medlemmarna i respektive bransch?
 • Vad skiljer i de aktuella avtalen?
 • Hur många medlemmar tillämpar respektive avtal?
 • Hur ser ev. konkurrerande avtal ut?
 • Vad kommer facken att vilja?
 • Vad får olika val för konsekvenser för andra avtal Sobona tecknar?
 • Vad får olika val för konsekvenser för konkurrenskraften?

Diskussionerna har i första hand fokuserat på löneavtalen och de allmänna anställningsvillkoren men även övriga villkor såsom pensions-, försäkrings- och omställnings/trygghetsvillkoren har varit en del i arbetet.

Vid avtalsrådet i maj 2019 godkändes förslaget att inleda förhandlingar på pensionsområdet med målet att på sikt ha AKAP/KAP-KL som pensionsavtal och på omställning/trygghetsområdet att på sikt åstadkomma samma omställnings/trygghetsvillkor för alla Sobonas medlemmar.

Nytt Kompetens- och omställningsavtal

När det gäller omställning/trygghet har intensiva förhandlingar pågått de senaste veckorna kopplat till ändrade turordningsbestämmelser. I måndags, den 2 december, landade vi en preliminär överenskommelse om ett nytt Kompetens- och omställningsavtal för samtliga Sobonas medlemmar. Avtalet kommer att ersätta det nu gällande omställningsavtalet KOM-KL som gäller för SKR:s och tidigare Pactas medlemmar samt även gälla för de medlemmar som idag omfattas av KFS Trygghetsavtal. Avtalet ska träda i kraft 1 maj 2020 och inom kort kommer mer info separat om detta.

Lön- och allmänna anställningsvillkor

Under hösten har nu beslut tagits för 11 av 12 branscher när det gäller inriktning för lön- och allmänna villkor i avtalsrörelsen. Besluten är tagna i respektive branschråd, i Avtalsrådet (som består av de 12 branschernas ordföranden) samt i Sobonas föreningsstyrelse. I stora drag innebär besluten följande:

Sobona kommer under 2020 att teckna avtalen HÖK/AB tillsammans med SKR för medlemmarna i branscherna Hälso- och sjukvård, Vård och omsorg, Räddningstjänst och Region- och samhällsutveckling. För branscherna Energi, Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser, Trafik, Besöksnäring och kulturarv samt Personlig assistans kommer Sobona att teckna branschegna avtal. För bransch Utbildning kommer beslut att fattas under våren 2020.

Som vanligt i en avtalsrörelse kommer både vi och våra motparter att ha önskemål om förändringar i avtalen. Utöver detta ”normala” förhandlande kommer det att behövas övergångslösningar och/eller specialbestämmelser i de branscher där det kan komma att bli aktuellt med sammanslagning av två eller flera avtal.

Konsekvenser för villkorshantering och löneöversyn/revision 2020

Vissa arbetsgivare har lokala avtal eller överenskommelser med medarbetare som bl.a. innebär att man årligen kan växla till sig fler semesterdagar eller extra pensionsavsättning. Dessa lösningar kan de som omfattas av överenskommelsen fortsätta att hantera precis på samma sätt som tidigare även under 2020.

När det gäller löneöversyn/revision måste dock de nya avtalen väntas in för samtliga medarbetare. Det går att ha förberedande överläggningar med facken och att genomföra lönesamtal men förslag/besked om ny lön kan inte lämnas för någon medarbetare innan de nya avtalen är på plats. Detta gäller även de vars fack vi tecknat tillsvidareavtal med. Det sannolika är att avtalen inte kommer att bli klara förrän i början av maj eftersom avtalsrörelsen är mer omfattande och komplicerad än vanligt. Som vanligt kommer vi att vänta in avtalet på industrin som sätter det s.k. ”märket” för löneökningar och industrins avtal löper ut i månadsskiftet mars/april. Vi är medvetna om att det med denna tidplan kan bli svårt för många att hinna med att betala ut nya löner innan sommaren och det är självklart långt ifrån optimalt men det är så den verklighet vi har att förhålla oss till ser ut.

Om du som medlem i Sobona har frågor eller funderingar gällande de kommande avtalsförhandlingarna och vad de kan tänkas innebära för villkoren hos er så är du välkommen att höra av dig till dina branschansvariga förhandlare eller till kontakt@sobona.se

Övrigt avtalsarbete

När det gäller arbetet på pensionsområdet talar det mesta för att det blir förhandlingar under nästa år och vi återkommer om detta mer i detalj längre fram. Övriga avtal, såsom avtalen för arbetsmarknadsintroduktion återkommer vi också till när vi landat lön- och villkorsavtalen. 

Publicerad: 05 december, 2019 | Senast uppdaterad: 16 december, 2019

Relaterade nyheter