Friluftsmuseet på Kulturen i Lund
  • Arbetsgivarinfo
  • Besöksnäring och kulturarv
06 februari 2023

Verksamhetsberättelse branschråd Besöksnäring och Kulturarv 2022

Sobonas bransch Besöksnäring och Kulturarv omfattar 116 medlemsföretag som tillsammans sysselsätter drygt 4 100 medarbetare. Verksamheterna som bedrivs är av olika karaktär. Dels finns det stora bad- och idrottsanläggningar, slott, djurparker, destinationsbolag, turistbyråer och eventbolag och dels museer och företag som bedriver arkeologisk verksamhet.

Branschrådet har följande berättelse för verksamhetsåret 2022.

Ledamöter

Branschrådet har under året haft följande ledamöter:

Håkan Engström, ordförande, KB Älvhögsborg
Ulrica Grubbström, Västerbottens museum AB
Lennart Johansson, Kulturparken Småland AB
Tomas Järliden, Bror Hjorthstiftelsen
Ylva Blank, Stiftelsen Kulturmiljövård
Claes Enskär (från september), Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Syfte och verksamhetsmål

Branschråden är ett samverkans- och samrådsorgan för Sobonas medlemmar inom samma bransch. Branschråd har till uppgift att inom ramen för verksamheten i Sobona, och i enlighet med Sobonas bolagsstyrelses strategier för att nå uppsatta mål, främja branschens/verksamhetsområdets gemensamma arbetsgivarintressen.

I samband med avtalsrörelse kan övergripande avtalsfrågor rörande alla branscher/verksamheter diskuteras i branschrådet för att ge ordförande input inför diskussionerna i Avtalsrådet och kansliet input till förhandlingsarbetet.

När det gäller branschspecifika avtalsfrågor kan branschrådet önska inrätta en arbetsgivardelegation med särskilda förhandlingsuppgifter för branschen. (Se punkt 6 Branschrådsinstruktionen)

Varje branschråd har möjlighet att arrangera aktiviteter till nytta för branschen. Det kan t.ex. vara att genomföra branschdag, studiebesök, eller utveckla webbstöd.
Bolagsstyrelsen sätter årligen ramarna för denna typ av aktiviteter i Sobonas budget.
Branschrådet ska för varje år fastställa en verksamhetsplan och årets arbete ska redovisas i en verksamhetsberättelse.

Sammanträden

Branschrådet har under året sammanträtt vid 5 tillfällen – 18 februari, 2 juni, 19 september, 26 oktober (extrainsatt) samt den 29 november. Samtliga möten har hållits digitalt via Teams förutom mötet den 2 juni som hölls i Gävle i samband med Sobonadagarna och mötet den 29 november som hölls på plats i Sobonas lokaler.

Året i korthet

Branschavtal Besöksnäring och kulturarv trädde i kraft per den 1 januari 2022.
Inledningen av året präglades fortsatt av pandemin och dess påverkan på branschen.
Ledamöter från branschrådet närvarade vid Sobonadagarna i juni som hölls på plats i Gävle.
Branschrådet har involverats i förberedelserna inför avtalsförhandlingarna 2023.
Sobona har under året medverkat i ett främjandeprojekt för nyanländas etablering på arbetsmarknaden tillsammans med Svenska Badbranschen och Kommunal, med finansiering av Arbetsförmedlingen. I projektet har bland annat en yrkesprofileringsprocess för yrkesrollerna badvärd och introduktion till bad genomförts. Med i den nationella relevanssäkringen av denna process medverkade bland annat branschrådsordförande för besöksnäring och kulturarv.

Branschrådet har diskuterat behov av kompetenshöjning i branschen vad gäller arbetsrätt och kunskap om det aktuella kollektivavtalet. Branschrådet avser fortsätta denna diskussion under 2023.

Behandlade frågor under 2022

Branschrådets huvudfrågor under året:

  • Förändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) avseende tidsbegränsade anställningar diskuterats då man bedömer att de får stor inverkan på branschen.
  • Förberedelse inför avtalsrörelse 2023.
Kontakta oss
Ring servicetelefon vardagar 09.00-12.00 på 08-4527520 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

Publicerad: 06 februari, 2023 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll