kille tittar på en anslagstavla med många papper
  • Anställningsfrågor
  • Arbetsgivarinfo
15 oktober 2019

Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning

Förändringarna görs mot bakgrund av Riksdagens pensionsgrupps överenskommelse för att utveckla pensionssystemet i syfte att säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner. Som ett led i arbetet med att förlänga arbetslivet höjer regeringen åldersgränserna i LAS och inför samtidigt ett förenklat uppsägningsförfarande för denna kategori.

From 1 januari 2020 ges en arbetstagare rätten att kvarstå i sin anställning till och med 68 år. En arbetstagares rätt att vara kvar i anställning förlängs sedan from 1 januari 2023 till 69 år.

Den nuvarande regeln om möjligheten att avsluta anställningen vid 67 år genom skriftligt besked en månad innan tas bort liksom den särskilda formen för tidsbegränsad anställning av arbetstagare över 67 år. Utgångspunkten är istället en tillsvidareanställning och det införs en ny reglering med bland annat ett förenklat uppsägningsförfarande för arbetstagare som uppnått åldern 68 år (69 år 2023).

Särskilda regler för uppsägning vid uppnådd LAS-ålder
När arbetstagaren har uppnått åldern för rätten att kvarstå i anställning kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren genom ett förenklat uppsägningsförfarande enligt den nya lydelsen i 33 § LAS.

Av den nya lydelsen framgår att det inte krävs saklig grund vid uppsägning av en arbetstagare som uppnått åldersgränsen. Arbetsgivaren är inte skyldig att ange grund för uppsägningen vid uppsägning av arbetstagare som uppnått åldersgränsen och arbetstagaren kan inte ogiltigförklara uppsägningen. Arbetsgivaren behöver inte i uppsägningsbeskedet ange vad arbetstagaren ska iaktta för det fall denne vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen.

Arbetsgivaren behöver inte heller i uppsägningsbeskedet ange om arbetstagaren har företrädesrätt eller inte.

Underrättelse och varsel
Enligt de nya reglerna ska arbetsgivaren vid uppsägning av en arbetstagare som uppnått åldersgränsen underrätta och varsla enligt 30 § LAS. Reglerna om överläggning i 30 § LAS är fortsatt tillämpliga förutsatt att förhandling enligt 11-14 §§ medbestämmandelagen (MBL) inte har hållits i frågan.

Publicerad: 15 oktober, 2019 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll