man vid räcke
  • Vatten och miljö
  • Arbetsgivarinfo
03 oktober 2019

Halvårsrapport branschråd Vatten och miljö

I den här halvårsrapporten finns information om vad som har hänt inom din bransch det senaste halvåret.

Branschrådet har under det första halvåret 2019 träffats den 13 februari, den 17 april och den 13 maj.

Sigrid De Geyter, Ordförande
Uppsala Vatten och Miljö AB

Mats Rostö
Nacka Vatten och Avfall AB

Maria Appel
Roslagsvatten AB

Per Fremark
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Thomas Nylund
Gästrike Återvinnare

Katarina Pelin
VA SYD

Carina Färm
Vafab Miljö

Branschrådens möten behandlar regelmässigt frågor som aktuell information från Sobona, information från medlemsföretagen och aktiviteter och arbeten i branschrådet, såväl pågående som planerade. Genom bildandet av branschen Vatten och Miljö inom Sobona tillämpas i branschen för närvarande i huvudsak tre centralt tecknade kollektivavtal nämligen HÖK/Allmänna bestämmelser med bilagor, KFS VA-avtal och KFS Återvinningsavtal och en stor del av branschrådets möten har behandlat den frågan.

Sammanträde 13 februari

Vid mötet den 13 februari berättade John Nilsson förhandlingschef på Sobona om att 2019 blir första året med en verksamhetsplan för Sobona.

Fyra fokusområden har identifierats och dessa kommer man att jobba med under 5 år. Det är kompetensförsörjning, digitalisering, hållbart arbetsliv ( jobba längre och möjlighet att ställa om under arbetslivet) samt hållbar utveckling (agenda 2030)

Kollektivavtalsfrågor kommer att vara en av de viktigast frågorna under det kommande året. En övergripande jämförelse av avtalen har gjorts och avtalen är mer lika än olika. Några avgörande skillnader är: anställning, arbetstid, lönebestämmelser och semester. Nu undersöks vad som behövs i vår verksamhet för att kunna slå ihop dem till ett kollektivavtal.

Därutöver presenterade Markus Planmo SKL:s arbete med krisberedskap och säkerhetsskydd.

Sammanträde 17 april

Vid aprilmötet behandlades bl a kollektivavtalsfrågan på nytt. Viktigt att kollektivavtalen blir attraktiva och inte ett hinder vid nyanställning. Flexibilitet uppskattas mycket mer idag än tidigare. Någon form av ramverk som man kan vara flexibel inom önskas.

Ett uppdrag finns redan att se om Pensionsavtalet PA-KFS 09 kan överföras till KAP-KL-strukturen så snabbt som möjligt eftersom den administrativa avgiften är så hög. Det kommer att vara samma villkor som i PA-KFS 09.

Det konstaterades att det är betydelsefullt att ha goda kontakter med aktuella branschorganisationer såsom Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Energi Gas Sverige. Exempelvis kan VD för branschorganisationerna bjudas in till något av branschrådets möten.

Andra frågor som diskuterades var förbättring av lönestatistiken, hanteringen av beredskapsbilar och förhandlingarna kring ett ”krisavtal”.

Sammanträde 13 maj

Majmötet låg i anslutning till Sobonadagarna i Norrköping och tog till stor del upp kollektivavtalsfrågan på nytt. En viktig faktor ansågs vara att det i avtalet tydligt framgår i vilka delar man kan träffa lokala överenskommelser.

Det informerades även om att Sobona tillsammans med Gästrike återvinnare Kommunal, Renova och Nordiskt Valideringsforum har beviljats upp till 3,9 miljoner kronor för ett projekt där syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom Återvinningsbranschen på nationell basis.

Publicerad: 03 oktober, 2019 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll