Aktuellt för dig som arbetsgivare om Covid-19

2022-01-26

Spridningen av Covid-19 medför omfattande problem i samhället och försvårar för arbetsgivare att bedriva sin verksamhet bland annat på grund av på grund av stor personalfrånvaro. Det är därför viktigt att som arbetsgivare ha en plan för hur bemanningen ska säkras. Frågor som rör anställning, arbetsmiljö, arbetstid och ersättningar m.m. behöver hanteras i berörda verksamheter.

Nedan har vi samlat aktuell information och på Sobonas Arbetsgivarguide finns FAQ som stöd.

Bemanning vid omfattande personalfrånvaro
Arbetsgivaren har ett antal verktyg både genom lag och kollektivavtal, och möjlighet till vissa avvikelser från dessa vid kritiska situationer. En sammanställning av dessa verktyg finns i Cirkulär 20:13, se länk: Bemanning vid omfattande personalfrånvaro, Cirkulär 20:13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vidare återfinns en sammanställning av frågor och svar gällande Arbetsledning och personalförsörjning på Sobonas Arbetsgivarguide under Arbetsledning och personalförsörjning.

Karantänslättnaderna
Den 20 januari meddelade FHM att beslut tagits om lättnader avseende karantänsreglerna. Detta på grund av att många är sjuka, är hemma för vård av barn eller på grund av förhållningsregler för boende i samma hushåll. Detta medför möjligheter till vissa lättnader i personalförsörjningen för framför allt samhällsviktig verksamhet.

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Följande grupper undantas från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i samma hushåll är sjuk:
• De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
• Personer som har haft Covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
• Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs.

MSB har i en lista identifierat de personalkategorier som kan undantas från karantänsreglerna. Det är arbetsgivaren som avgör om medarbetare tillhör berörd personalkategori i verksamheten. Det är viktigt att arbetsgivaren har framförhållning och utan dröjsmål inventerar, identifierar och underrättar de arbetstagare som undantas karantänsreglerna.

Länk till:
MSB:s lista över nyckelfunktioner som undantas reglerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Folkhälsomyndigheten om de ändrade förhållningsreglerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Screening
På arbetsplatser där personer arbetar som omfattas av undantagen från karantäns-reglerna är det viktigt att det finns rutiner för screening. Det innebär att test utförs för att upptäcka Covid-19 i ett tidigt stadium, trots att det inte finns någon misstanke om sjukdom hos den enskilde individen. Det gäller speciellt i miljöer med sårbara grupper såsom sjukvård och äldreomsorg. Screening ersätter inte andra förebyggande åtgärder, utan är ett komplement till arbetsplatsens insatser för att minska risken för smittspridning.

Information från MYNAK om hemarbete
Omställningen gick fort. Från en dag till den andra fick många arbetstagare i Sverige istället för att bege sig till sin arbetsplats ställa om till arbete från hemmet i enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Hur många som distansarbetat har varierat, men sammantaget har omkring 30–40 procent av arbetstagarna arbetat hemifrån under pandemin. Men vilken betydelse har den snabba omställningen haft och vilka konsekvenser kan den få för vår arbetsmiljö och vårt arbetsliv i framtiden?
Individuella förutsättningar spelar stor roll för arbetsmiljön när vi arbetar hemifrån – Myndigheten för arbetsmiljökunskap (mynak.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)