Långsiktig lösning för kommunal tjänstepension

2018-07-05

Sobona, SKL och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor.

Vissa pensionärer inom kommuner, landsting och regioner drabbades vid årsskiftet av sänkta pensioner. SKL och Sobona fattade då ett snabbt beslut om att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension skulle kompenseras, vilket skedde i april 2018. Kollektivavtalsparterna tog också ett initiativ till att skyndsamt se över det gällande regelverket för att tillse att pensionerna för framtiden blir mer långsiktigt stabila.

− Överenskommelsen innebär att de berörda pensionärer, som vid årsskiftet drabbades av sänkt pension, framöver kan räkna med en långsiktigt stabil och förutsägbar pension som inte kan sjunka, säger Ulf Olsson, ordförande för Sobonas föreningsstyrelse och SKL:s förhandlingsdelegation.

I och med denna överenskommelse får de individer som omfattas (födda 1937 och tidigare, samt födda 1938 till 1953 som omfattas av PA-KL, PAK eller LPAK) rätt till en ”individuell lägstanivå”. Lägstanivån bestäms med utgångspunkt i de nivåer som gällde som gällde kompletteringspensionen innan årsskiftet (december 2017). Nivån indexeras uppåt med prisbasbeloppsutvecklingen, kan inte sänkas och överenskommelsen träder ikraft den 1 januari 2019.

− Parterna har även kommit överens om en så kallad förhöjd lägstanivå. Den ger individen möjlighet att även fortsättningsvis kunna ta del av eventuella nivåhöjningar i samband med exempelvis friläggning eller ”balanseringar” i det allmänna pensionssystemet, säger Joakim Larsson, vice ordförande för Sobonas föreningsstyrelse och SKL:s förhandlingsdelegation.

Under hela 2018 gäller sedan tidigare en temporär lösning som innebär att berörda pensionärer får kompletteringspension i motsvarande vad som utbetaldes i december 2017, dock högst uppgående till det maximala friläggningsbeloppet.

Läs mer:

SKL kompenserar sänkt tjänstepension

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/sklkompenserarsankttjanstepension.14707.html

Fakta:

I början av januari fick runt 150 000 pensionärer som tidigare jobbat i kommuner och landsting beskedet att deras tjänstepension blir lägre i år än tidigare år. De som berördes var främst personer födda 1937 eller tidigare, men även personer födda 1938-1957 kunde beröras.

SKL och Sobona beslutade den 26 januari att de pensionärer som drabbats av en sänkning skulle få en tillfällig kompensation som innebar att de får 2017 års nivå på sin tjänstepension även under 2018.

Den nya pensionsöverenskommelsen gäller från den 1 januari 2019. Överenskommelsen innebär att ingen av de tidigare anställda i kommuner och landsting som omfattas ska kunna få sin kompletteringspension sänkt framöver.

Parter i överenskommelsen är arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting, Sobona och Svenska kyrkan samt fackförbunden Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR Allmän kommunal verksamhet och Akademikeralliansen.

För mer information, kontakta John Nilsson, tf förhandlingschef på Sobona.

john.nilsson@sobona.se