Arbetsdomstolens dom 2017 nr 62 om förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL

2017-12-06

Idag kom en dom om tillsättning av första linjens chef inom ett räddningstjänstförbund, BRF mot Brandkåren Attunda. Arbetsgivaren ansågs ha brutit mot 11 § MBL.


Tvisten gällde om arbetsgivaren varit skyldig att förhandla med BRF inför tillsättning av en chefstjänst för ett distrikt, dvs. om det varit en sådan viktigare förändring av verksamheten där arbetsgivaren på eget initiativ skulle kallat BRF till förhandling enligt 11 § MBL.


Arbetsdomstolen konstaterar att det inte var en viktigare förändring av hela verksamheten. Arbetsdomstolen ansåg däremot att det var fråga om en viktigare förändring av verksamheten på arbetsstället.


BRF är, genom att teckna RiB-avtalet, en kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation inom brandkårens verksamhet och hade en betydande andel av arbetstagarna som medlemmar på det aktuella arbetsstället.


Därmed ansåg Arbetsdomstolen att arbetsgivaren varit förhandlingsskyldig enligt 11 § första stycket första meningen medbestämmandelagen, också gentemot BRF inför beslutet. Chefstillsättningen ansågs vara en viktigare förändring av verksamheten vid arbetsstället.

 

– Det finns inte så mycket praxis när det gäller förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL när det gäller tillsättning av första linjens chefer, säger Johanna Read Hilmarsdottir som var ombud för arbetsgivaren.


– Vi konstaterar att domen innebär att arbetsgivarens förhandlingsskyldighet också i dessa fall är omfattande, säger John Nilsson, förhandlingschef för Pacta.

 

Domen innebar att arbetsgivaren ska betala 50 000 kr i skadestånd till BRF för brott mot 11 § MBL.

 

Ladda ner domen här.