Rapporter

Sobonas rapporter och undersökningar syftar till att bidra med kunskap och inspiration till medlemsföretagen och stärka deras framtidskapacitet genom att bidra med analys och material som tar sikte på viktiga frågor för medlemmarnas utveckling. Rapporterna används också för att synliggöra sektorn för kommunala företag.

Mitt i livet - attityder till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv

Sobona och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i studien Mitt i livet undersökt vilka attityder personer mellan 36 och 65 år har till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv. Sex av tio vill kunna distansutbilda sig för ett nytt yrke, en av tre vill jobba till 67 år eller längre och hälften av männen kan tänka sig ett jobb i välfärden.

Sobonarapporten 2019 - samhällsbygge 2030, en rapport om hur hållbarhet skapas i praktiken

De kommunala företagen driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det visar en ny rapport framtagen av Sobona i samarbete med Kairos Future. Vi står inför en fas i historien när omställningen till ett mer hållbart samhälle börjar på allvar. Men vem eller vilka möjliggör utvecklingen och vilken roll spelar de kommun- och regionägda verksamheterna då Agenda 2030 är något de flesta behöver förhålla sig till idag?

Sobonarapporten 2018 - Attraktionskraft, Nyckeln till framgångsrik kompetensförsörjning

Digitalisering, automatisering och globalisering påverkar inte bara samhällsutvecklingen i stort utan också företagens villkor och kompetensbehov. Det blir allt viktigare att arbeta strategiskt för att hitta och lyckas behålla rätt medarbetare. Insikten om denna utmaning finns bland Sobonas medlemsföretag. När vd:ar och förbundsdirektörer får säga sitt pekar de ut kompetensförsörjningen som en av sektorns stora utmaningar.

Det bästa av två världar - att attrahera morgondagens medarbetare till kommunala företag

Morgondagens affärsmässiga samhällsnytta handlar om dagens unga. Att befinna sig mitt emellan i en situation där både offentlig sektor och privata näringslivet skriker efter kompetens utgör såklart en utmaning, men sett till preferenser hos dagens unga är det också en möjlighet. För en generation som törstar efter att utveckla både sig själva och samhället finns ett starkt erbjudande i att kunna kombinera affärsmässigheten hos det privata och samhällsnyttan hos det offentliga.

Att lyckas på kanten till kaos: Kultur, struktur och ledarskap i det 21 århundradet

Allt fler företag och organisationer upplever att de befinner sig på kanten till kaos. Livslängden på existerande affärsmodeller uppskattas ofta till mindre än 3-5 år och så gott som alla ledare säger att förändringstempot är högt och ökande. Vad ska man göra i en tid av ökande raplexitet- kombinationen av av ökande förändringstakt (rapid) och växande omvärldskomplexitet? Behövs det mer djärvhet, ambition och proaktivtet eller ska man snarare avvakta och vara anpassningsbar? Den frågan tillsammans med många fler sökte vi svar på när vi ingick i projektet Corporate Culture for the 21 Century tillsammans med Skatteverket, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Kairos Future ledde projektet.

Madeleine Gimåker
Utvecklingsstrateg
Anna Lirén
Utvecklingsstrateg