Yrkesprofilering inom VA 

En av slutsatserna under första projektperioden inom ramen för Tillväxtverksprojekt ”Till ett arbete via återvinning var behovet av att även inkludera VA-verksamhet i projektet, då många av referensföretagen bedriver verksamhet inom både VA och Återvinning. Här finns möjligheter att skapa insteg för projektets målgrupper till ytterligare yrken. Planen är att under 2019 ta fram 3 yrkesprofiler plus 1 instegsprofil för att kunna sätta det omfattande arbete med att skapa praktikplatser i en kedja av insatser som leder till jobb.

Ett nytt ekosystem för kompetens
Många företag har idag svårt att hitta och rekrytera rätt kompetens. Denna situation bedöms bli allt svårare i framtiden.

Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar inte tillräckligt bra. Det beror bland annat på bristyrken, stora pensionsavgångar de kommande åren, ändrade krav från ägare och samhället och en allt rörligare arbetsmarknad. Samtidigt finns många kompetenta personer som står utanför arbetsmarknaden eller är felmatchade och inte får nyttja sin potential. Stöd till matchningen

Med en definierad yrkesroll blir det lättare för företag att ställa krav, både i den egna verksamheten och i upphandlingar. Samtidigt klargörs företagets kompetensbehov. Match­ningen underlättas genom kartläggning av kompetenser som visar deltagarens kompetensprofil. Den kan säkerställas via validering under introduktion och provanställning.

Yrkesprofilen är nyckeln
Många yrken saknar en tydlig beskrivning av vilken kompe­tensprofil som behövs. Med uttryckliga yrkesprofiler blir det lättare att säkerställa rätt kompetensnivå, både hos nya och befintliga medarbetare. Är profilerna dessutom på flera nivåer får personer möjlighet att växa i sina yrken.

Vinster med yrkesprofilering

  • Enklare att rekrytera
    Idag beskrivs de flesta befattningar utifrån arbetsuppgifter, ansvarsområden och personliga egenskaper. Genom att utgå från läranderesultaten – det medarbetaren faktiskt behöver kunna – blir det enklare att beskriva vilka kvalifikationer som behövs. Kanske är service och bemötande i praktiken viktigare än formella kunskaper?
  • Kompetensförflyttning av medarbetare
    Genom det strukturerade innehållet i yrkesprofilerna kan de befintliga medarbetarnas kompetens kvalitetssäkras. Det underlättar för kompetensutveckling och genomlyser verksamheten. Kompetensförflyttning av befintliga medar­betare till nästa yrkesnivå blir möjlig. På så sätt kan fler re­kryteras till grundläggande nivåer.
  • Enklare introduktion av nyanställda
    Genom att veta vad den nyanställda behöver kunna och vad som ska läras ut, blir det enklare att planera och genomföra en bra introduktion. Detta görs lättare utifrån en tydlig struktur.

Workshop kring yrkesprofilering

Sobonas satsning på yrkesprofilering utvidgas nu från återvinning till VA. I projektet ska yrkesprofiler för insteg till arbete inom VA att tas fram. Under workshopen kommer vi tillsammans gå igenom medlemsföretagens behov.

Nu får du chansen att vara med och påverka och utbyta erfarenheter inom kompetensförsörjning. Samtidigt får du lära dig mer om nyttan med yrkesprofilering.

När: Tisdagen den 18 juni 2019 kl 10.00-14.00
Sista anmälningsdag: 10 juni 2019
Plats: Sobonas lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm
Pris: Kostnadsfritt