Yrkesprofilering inom Besöksnäring och kulturarv 

Beskrivning av yrkesroller och en tydlighet kring vad som krävs i ett yrke ser vi i projektet som en avgörande del för att skapa förenklade vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och personer som står en bit ifrån arbetsmarknaden. Inom ramen för vårt gemensamma främjandeprojekt för nyanländas etablering på arbetsmarknaden med Kommunal och Seko kommer vi lyfta yrkesprofilering inom besöksnäring och kulturarv.

Projektet innefattar framtagande av tre yrkesprofiler utifrån OCN-metoden. Under hösten kommer även en relevanssäkrande nationell panel för att gå igenom de framtagna profil genomföras.

Ett nytt ekosystem för kompetens
Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar inte tillräckligt bra. Det beror bland annat på bristyrken, stora pensionsavgångar de kommande åren, ändrade krav från ägare och samhället och en allt rörligare arbetsmarknad. Samtidigt finns många kompetenta personer som står utanför arbetsmarknaden eller är felmatchade och inte får nyttja sin potential.

Stöd till matchningen
Med en definierad yrkesroll blir det lättare för företag att ställa krav, både i den egna verksamheten och i upphandlingar. Samtidigt klargörs företagets kompetensbehov. Match­ningen underlättas genom kartläggning av kompetenser som visar deltagarens kompetensprofil. Den kan säkerställas via validering under introduktion och provanställning.

Yrkesprofilen är nyckeln
Många yrken saknar en tydlig beskrivning av vilken kompe­tensprofil som behövs. Med uttryckliga yrkesprofiler blir det lättare att säkerställa rätt kompetensnivå, både hos nya och befintliga medarbetare. Är profilerna dessutom på flera nivåer får personer möjlighet att växa i sina yrken.

vINSTER MED YRKESPROFILERING

  • Enklare att rekrytera
    Idag beskrivs de flesta befattningar utifrån arbetsuppgifter, ansvarsområden och personliga egenskaper. Genom att utgå från läranderesultaten – det medarbetaren faktiskt behöver kunna – blir det enklare att beskriva vilka kvalifikationer som behövs. Kanske är service och bemötande i praktiken viktigare än formella kunskaper?
  • Kompetensförflyttning av medarbetare
    Genom det strukturerade innehållet i yrkesprofilerna kan de befintliga medarbetarnas kompetens kvalitetssäkras. Det underlättar för kompetensutveckling och genomlyser verksamheten. Kompetensförflyttning av befintliga medar­betare till nästa yrkesnivå blir möjlig. På så sätt kan fler re­kryteras till grundläggande nivåer.
  • Enklare introduktion av nyanställda
    Genom att veta vad den nyanställda behöver kunna och vad som ska läras ut, blir det enklare att planera och genomföra en bra introduktion. Detta görs lättare utifrån en tydlig struktur.
Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning