Valideringsprojektet

Till ett arbete via Återvinning 

Ett nytt ekosystem för kompetens

Många företag har idag svårt att hitta och rekrytera rätt kompetens. Denna situation bedöms bli allt svårare i framtiden.

Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar inte tillräckligt bra. Det beror bland annat på bristyrken, stora pensionsavgångar de kommande åren, ändrade krav från ägare och samhället och en allt rörligare arbetsmarknad. Samtidigt finns många kompetenta personer som står utanför arbetsmarknaden eller är felmatchade och inte får nyttja sin potential. Validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre. Processen tydliggör både behov och tillgänglig kompetens. Genom validering synliggörs en kvalitetssäkrad och grundläggande kunskapsnivå för olika yrken. Det ger nya möjligheter att anställa personer med rätt kompetenser.

En enklare väg

Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in på arbetsmarknaden. Eftersom processen ser likadan ut nationellt, har orättvisande och lokala differenser uteslutits. Valideringen görs alltid på ett sätt som tillgodoser branschernas egna rekryteringsbehov.

Projektägare och referenspartners av valideringprojektet

Till ett arbete via återvinning

Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom Återvinningsbranschen på nationell basis. Detta ska ske genom att implementera en modell och ett nationellt system för språkstöd och validering som ger systematisk inslussning i yrkes-och arbetslivet via introduktion och handledning hos kommunala återvinningsföretag. Projektet ska bidra till hållbar tillväxt med särskilt fokus på inkludering och jämställdhet i arbetslivet. Företagen i Återvinningsbranschen ska ges förutsättningar att skapa en ordnad och systematisk introduktion i arbetslivet för nyanlända, unga eller personer som varit utan arbete under en längre tid. Detta ska ske på ett sätt som också kan tillgodose branschens egna rekryteringsbehov inom områden där brist råder idag. Tanken är att företag i Återvinningsbranschen ska kunna erbjuda praktikplatser under väldefinierade och handledarledda former, där kunskaper, färdigheter och kompetenser kan valideras, på ett sätt som dels säkerställer branschens egna rekryteringsbehov, men som även på ett signifikant sätt kan underlätta för personer som idag står utanför arbetsmarknaden att komma in på den. Projektet ser även betydelsen av att stödja och utveckla lokala jobbspår där validering spelar en central roll. Projektet handlar om att bygga upp en verksamhet som kan fortsätta efter projektets avslutande.. Projektet ska avslutningsvis föreslå fundamentet för en branschmodell för validering inom VA, renhållning och återvinning för att säkerställa fortsättning efter avslutat projekt.

Vad projektets aktiviteter ska leda till för målgruppen

Inom Återvinningsbranschen skapas förutsättningar för en ordnad och systematisk introduktion i arbetslivet för nyanlända personer eller personer som varit utan arbete under en längre tid. Detta på ett sätt som kan tillgodose branschens egna rekryteringsbehov inom vissa områden där brist råder idag, men även också på ett avgörande sätt bidra till att skapa förutsättningar för, och underlätta inträde på arbetsmarknaden samt bidra till en hållbar tillväxt med särskilt fokus på inkludering och jämställdhet i arbetslivet. Genom projektet definieras genom ett antal moduler som ingår i en validering, vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs för ett arbete inom Återvinningsbranschen. Vid sidan om ytterst yrkesspecifika moduler och därmed sammanhängande krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser så finns det ett antal moduler av mer generell karaktär. I projektet ingår även att skapa struktur och underlag för tre lokala jobbspår, där framtagna yrkesprofiler spelar en betydelsefull roll . Avslutningsvis ingår att ta fram förslag implementering av branschvalidering på ett nationellt plan efter avslutad projektperiod.

Arbetssätt och aktiviteter

Arbetssätt och aktiviteter följer de aktiviteter och det arbetssätt som påbörjades i första projektperioden under hösten 2018. Projektet har under hösten 2018 vidare varit med och utvecklat skapa ett lokalt jobbspår tillsammans med Arbetsförmedlingen, Göteborgs Stad, Nordiskt Valideringsforum och Sobona hos återvinningsbolag Renova. Resultatet visar på framgången i att skapa kedjor av insatser som leder till en etablering på arbetsmarknaden. Vi ser att kunskaperna från det lokala jobbspårsarbetet hos Renova som betydelsefullt för projektets fortsättning under 2019-2020.

Språkutveckling på arbetsplatsen upplevs av många handledare hos Sobonas medlemsföretagen som tidskrävande och vi kan genom vår framtagna handledarutbildning med tillhörande göra en markant skillnad i hur medlemsföretagen uppfattar betydelsen av att arbeta med språkutvecklingen. Målsättningen ska vara att språkutvecklingen är en naturlig del av det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.

Projektet består av nedanstående delar

  • Synliggöra framtagna yrkesprofiler och verktyg
  • Implementera verktyg och metoder tillsammans med 16 referensbolag
  • Skapa tre modeller för jobbspår
  • Utbildning av bedömare
  • Genomförande av validering
  • Språkstödjande aktiviteter och språkutveckling
  • Sobonas handledarutbildning
  • Erbjuda strukturerade praktikplatser med validering som stöd
  • Skapa en plattform för fortsatt verksamhet

Workshop 21 november 2019

Välkommen till en heldag den 21 november 2019 om vårt gemensamma projekt för att bredda rekryteringsvägarna in i återvinningsbranschen - Till ett jobb via återvinning.

Valideringskonferensen 2019

Den 28 mars 2019 anordnade vi en valideringskonferens i Stockholm. Ta del av artiklar och film från dagen nedan:

Den 26 mars 2020 är det dags igen för nästa valideringskonferens. Den här gången är vi i World Trade Center i Stockholm.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning