Header

Vattenprover och provtagningsteknik inom reningsverk

Kunskaper

  • Redogöra för myndighetskrav och arbetsplatsens rutiner vid provtagning av ingående/utgående vatten och slam.
  • Redogöra tillåtna gränsvärden för utgående vatten enligt ställda krav.
  • Redogöra för kravställd mätutrustning vid provtagning, samt hur den ska hanteras och underhållas.
  • Beskriva rutiner i de fall gränsvärden överstigs och hur det ska rapporteras vidare.

Färdigheter

  • Utföra provtagning på inkommande och utgående vatten, samt slam utifrån ställda säkerhetskrav och befintliga rutiner.
  • Hantera, konservera och förvara prover på ett korrekt och säkerhetsmedvetet sätt.
  • Läsa av instrument och tolka resultat, framställa erforderlig dokumentation samt rapportera avvikelser till rätt instans.

Sidfot