Header

Förbereda schaktarbete av ledningsnät

Kunskaper

 • Redogöra för vilka särskilda skyddsåtgärder man ska ta hänsyn till vid upprättande av arbetsplan.
 • Redogöra för vilka tillstånd som krävs för schaktningsarbete.
 • Redogöra för vikten av dokumentation under arbetsgången.

Färdigheter

 • Ta fram arbetsplaner med hänsyn tagen till ledningskartor och särskilda skyddsåtgärder.
 • Utföra riskbedömningar utifrån gällande lagstiftningar.
 • Säkerställa att tillstånd är upprättade och andra förberedande undersökningar är utförda.
 • Utföra dokumentation för planering, genomförande och uppföljning.

Spolning och filmning av ledningsnät

Kunskaper

 • Redogöra för syftet till att spolning och filmning av ledningsnät utförs.
 • Beskriva vilken utrustning som används och hur arbetet genomförs på ett säkert sätt.

Färdigheter

 • Utföra riskbedömning innan arbete påbörjas och för uppdraget använda rätt säkerhetsutrustning.
 • Utföra spolning och filmning av ledningsnät.
 • Hantera och underhålla förekommande redskap, verktyg, maskiner och instrument på ett korrekt och säkert sätt.
 • Dokumentera planering, genomförande och uppföljning av arbetet enligt gällande rutiner.

Sidfot