Header

Lagkrav VA ledningsnät

Kunskaper

  • Förklara hur miljölagar och miljöföreskrifter styr arbetet inom VA.
  • Förklara hur arbetsmiljöföreskrifter reglerar arbetet inom VA och hur de bör användas vid framtagande av riskbedömningar.
  • Förklara hur livsmedelsföreskrifter reglerar arbetet inom VA.
  • Redogöra för rutiner kring hantering av säkerhets- och kemikalieblad.
  • Förklara hur säkerhetslagstiftningen påverkar arbetet inom VA.
  • Förklara vad lagen om allmänna vattentjänster (LAV) innebär och hur det påverkar arbetet inom VA.
  • Förklara vad Allmänna bestämmelser VA (ABVA) innebär.
  • Förklara hur lagar och föreskrifter som reglerar arbete på väg, schaktningsarbete och övriga riskfyllda arbeten i ledningsnätet påverkar arbetet inom VA.

Färdigheter

  • Förhålla sig till de riskbedömningar som görs utifrån lagkrav, föreskrifter och bestämmelser i sitt arbete.

Sidfot