Header

Anläggnings- och processkunskap inom ledningsnät

Kunskaper

  • Redogöra för hur olika typer av anläggningar inom vattenledningsnätet, avloppsledningsnätet och dagvattenanläggningar är uppbyggda och fungerar.
  • Redogöra för hur ventiler motioneras och repareras.
  • Redogöra för olika typer av material i ledningsnäten och hur de med hänsyn tagen till ergonomi, säkerhet och arbetsmiljökrav ansluts och repareras.
  • Redogöra för hur kombination av olika rörmaterial påverkar varandra.

Sidfot