Header

Relationer och bemötande i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Förklara vikten av att respektera individers olikheter och av att bemöta andra på ett jämlikt sätt.
 • Reflektera över hur det egna sättet att vara och agera kan påverka brukaren men även andra i omgivningen.
 • Förklara vikten av ett väl fungerande samarbete och samverkan kopplat mot arbetet.
 • Ge exempel på olika konfliktsituationer som kan uppstå i arbetet och hur dessa kan hanteras.
 • Beskriva hur man genom att bemöta individen utifrån dennes personliga förutsättningar, tankar och känslor kan stödja, assistera och uppmuntra.
 • Förklara vikten av respekt och personlig integritet.
 • Beskriva den egna rollen i balansgången mellan makt och beroende.
 • Reflektera över situationen där din arbetsplats är brukarens hem.
 • Reflektera över vad det kan innebära för övriga som delar boende med brukaren i situationen där din arbetsplats är deras hem.
 • Förklara vikten av att vara uppmärksam och lyhörd för behov hos övriga som delar boende med brukaren.
 • Ge exempel på rutiner i syfte att visa respekt och bevarande av personlig integritet.

Färdigheter

 • Ta eget ansvar för att samarbete, samverkan och arbetsklimat fungerar på ett bra sätt.
 • Agera uppmärksamt och respektfullt i mötet med andra människor.
 • Anpassa sitt eget agerande utifrån uppkomna situationer och individers sinnesstämningar.

Sidfot