Header

Lagar och ramar för uppdragets styrning inom personlig assistans

Kunskaper

 • Redogöra för vad en genomförandeplan är och innebär.
 • Redogöra för de bärande principerna inom LSS och hur de påverkar det egna arbetet.
 • Redogöra övergripande för de tre personkretsar som omfattas av LSS.
 • Förklara syftet med Lex Sarah och Lex Maria.
 • Förklara hur tystnadsplikt och sekretesslagen fungerar kopplat till yrkesrollen.
 • Förklara innebörden av legal företrädare och hur det kan påverka arbetet.
 • Förklara i vilka sammanhang delegation kan ges till personlig assistent och vad det innebär.
 • Redogöra för vad som ska rapporteras och dokumenteras och varför.

Färdigheter

 • Förhålla sig på ett korrekt sätt till de lagar och riktlinjer som styr arbetet.
 • Söka, begära information och kunskap vid behov och utifrån uppkomna situationer.
 • Följa en genomförandeplan och dokumentera avvikelser.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande lagar, riktlinjer och rutiner på ett tydligt och korrekt sätt.

Sidfot