Header

Arbeta hälsofrämjande i rollen som personlig assistent

Kunskaper

  • Ge exempel på vad en välbalanserad kost innebär.
  • Ge exempel på vanliga födoämnesallergier.
  • Förklara vikten av fritidens och kulturens betydelse för hälsa, livskvalitet och välbefinnande.
  • Ge exempel på aktiviteter som stimulerar till gemenskap och samhörighet.
  • Förklara vikten av balans mellan arbete, fritid och vila.

Färdigheter

  • Motivera och stödja individen att utifrån egen förmåga, behov och vilja bli så självständig som möjligt vid måltidssituationer.
  • Stimulera till en aktiv och meningsfull vardag utifrån individens behov och vilja.
  • Stimulera till rörelse och fysisk aktivitet utifrån individens behov och vilja.
  • Stimulera till aktiviteter som syftar till gemenskap och samhörighet utifrån individens behov och vilja.
  • Använda och stödja individen i att använda för ändamålet rätt hjälpmedel på ett korrekt och säkert sätt.

Sidfot