Header

Tillsyn, rondering, underhåll och reparationer av fastighet

Kunskaper

 • Ge exempel på rondering som är myndighetskrav.
 • Redogöra för ett ronderingsschemas uppbyggnad.
 • Redogöra för egna befogenheter.
 • Redogöra för rutiner för rapportering och dokumentation.
 • Redogöra för en arbetsorders uppbyggnad.

Färdigheter

 • Utifrån ronderingsschema utföra tillsyn, funktionskontroll, service och underhåll.
 • Utifrån egna befogenheter avhjälpa fel, beställa material, och tjänster, samt tillkalla behörig personal när så krävs.
 • Prioritera utifrån uppkomna situationer.
 • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.
 • Följa arbetsorder och utföra felhjälpande reparationer och underhåll, samt beställa material, tjänster utifrån avtal, ekonomi, miljöpåverkan och befogenheter.
 • Följa säkerhetsföreskrifter och arbeta säkerhetsmedvetet.
 • Hantera förekommande redskap, verktyg, maskiner och mätinstrument på ett säkert, ekonomiskt och för miljön korrekt sätt.

Sidfot