Header

Skötsel av miljöhus och avfallsutrymmen

Kunskaper

  • Redogöra för syftet med och innehållet i avfallstrappan.
  • Redogöra för syftet med källsortering.
  • Redogöra för olika avfallstyper.

Färdigheter

  • Informera hyresgäster om olika avfallstyper, varför man ska källsortera och vad som ska och får källsorteras.
  • Utföra kvalitetskontroll av miljöhus och avfallsutrymmen.
  • Utföra städning, skifta kärl och omfördela vid behov.
  • Bedöma behov av förändrad tömningsfrekvens samt antal kärl.

Sidfot