Header

Drifttekniker – elnät

Kunskaper

 • Förklara vilka standards som styr dimensionering av en eldistributionsanläggning och vikten av att dimensionera rätt.
 • Redogöra för vikten av selektivitet i nätet.
 • Redogör för krav som ställs för att få utföra kopplingar i nätet och hur en urkoppling utförs på säkert sätt.
 • Redogöra för hur olika anläggningar ser ut och fungerar.
 • Redogöra för de olika krav som ställs från olika perspektiv på ett elnät vid besiktning och underhållsarbete.
 • Förklara vikten av drift och underhåll av kommunikationssystem inom kontrollanläggning.
 • Redogöra för övervakning av elnätet, driftinformation och kopplingsmanövrar i databaserat driftsystem.
 • Förklara hur återuppbyggnad av störd drift utförs på ett säkert sätt.
 • Redogöra för vikten av att ha ett driftsystem som optimerar nätet och ger kunderna en säker leverans.
 • Förklara varför man tar fram riskbedömningar.
 • Redogöra för kontroll av drifttagning.
 • Redogöra för vikten av kommunikation med driftcentral och arbetsledning under pågående arbete.

Färdigheter

 • Tillämpa gällande krav som ställs vid beräkning/dimensionering av eldistributionsanläggning.
 • Utforma optimal selektivitet i ett elnät.
 • Upprätta kopplingssedel och driftorder för arbete.
 • Beräkna den mest kostnadseffektiva lösningen för ett elnät utifrån EBR och Svensk Standard.
 • Upprätta tillstånd och avtal som krävs för arbetet.
 • Ta fram underlag för nätets drift utifrån nätägarperspektiv.
 • Hantera system för drift och underhåll av reläutrustning, kontrollanläggning, fjärrkontroll, kommunikationsutrustning, signalsystem och batterisystem.
 • Utföra provning och kalibrering av reläskydd, samt göra utredningar om spänningskvalitet, magnetfält och avbrottsorsaker.
 • Hantera löpande driftsfrågor vid nätövervakning, samt nätoptimera och bevaka nätets kvalitet.
 • Upprätta strategier för optimal nätdrift och ta fram underlag för optimering av en anläggningsdrift.
 • Upprätta planer för driftomläggning och göra avbrottsplanering, samt hantera driftstörningar och återuppbygga störd drift.
 • Arbeta aktivt med problemlösning och föreslå förbättringar.
 • Utföra riskbedömning inför varje nytt arbetsmoment.
 • Utföra riskbedömning inför drifttagning.

Sidfot