Header

Distributionselektriker – fördjupning

Kunskaper

 • Redogöra för hur man hanterar hög- och lågspänningskablar, monterar nya kablar, skarvar, förlägger och gör ändavslut på ett korrekt och säkert sätt utifrån gällande riktlinjer och uppdrag.
 • Beskriva, utifrån EBR, hur samförläggning vid kabelarbete bör planeras och byggas.
 • Förklara hur man arbetar utifrån metodanvisningar och montagebeskrivningar.
 • Redogöra för hur kabelskåp, nätstationer är uppbyggda.
 • Redogöra för de standarder som styr byggnation av luftledningssystem och hur mekaniska krafter påverkar luftledningsnäten och dess säkerhet.
 • Redogöra för vikten av en säker och riktig elinstallation.
 • Redogöra för vikten av att inte förändra nätets prestanda genom att avvika från dimensioneringsförutsättningarna.
 • Redogöra för vilka besiktnings- och underhållskrav som lagstiftningen ställer på elnät, nätstationer och kabelstationer, samt hur drift- och underhållsbesiktning går till.
 • Redogöra för formella krav gällande kontroll före drifttagning.
 • Redogöra risker med kunders mikroproduktion av el vid arbete i elnät.

Färdigheter

 • Arbeta med hög- och lågspänningskablar, montage av nya kablar, förläggning, skarvning och ändavslut på ett säkert och korrekt sätt utifrån gällande riktlinjer.
 • Arbeta efter metodanvisningar och montagebeskrivningar.
 • Bygga en jordkabelanläggning på ett säkert sätt med hänsyn tagen till lagkrav och säkerhetsföreskrifter vid högspänningskabel.
 • Utföra felsökning i jordkabelnät genom att använda rätt mätinstrument och mätmetoder.
 • Utföra underhållsarbete i kabelskåp och nätstationer på ett säkert sätt.
 • Utföra montering av jordkabel och ändavslut, samt utföra sammanslutningar och binda ihop nätverk i kabelskåp och nätstationer på ett säkert sätt.
 • Utföra elinstallationer i luftledningsnät med hänsyn till mekaniska och elektriska krav.
 • Utföra underhåll och besiktning av luftledningsnät och nätstationer.
 • Arbeta i korg och stolpe, med hänsyn tagen till säkerhetsföreskrifter och risker.
 • Utföra felsökning och reparation av kabelnät och luftledningar genom att använda rätt mätinstrument och mätmetoder.
 • Utföra spänningsprövning inför varje arbete på både låg- och högspänningsnät.
 • Utföra jordkabelbesiktning, luftledningsbesiktning och besiktning av kabelskåp.
 • Utföra rötskadebesiktning av stolpe.
 • Utföra allt arbete med hänsyn tagen till ESA.
 • Utföra kontroll före drifttagning.
 • Arbeta med verktyg, maskiner och skyddsutrustning på ett korrekt och säkert sätt vid utförande av arbete.
 • Utföra erforderlig dokumentation och rapportering på ett korrekt och tydligt sätt.

Sidfot