Header

Distributionselektriker - belysning

Kunskaper

 • Redogöra för belysningsnäts uppbyggnad och funktion samt deras komponenter.
 • Redogöra för olika typer av ljuskällor och hur de används i olika miljöer.
 • Förklara belysningsnätens kontroll- och styrsystem.
 • Redogöra för vilka konstruktioner, kablar och komponenter som används i ett lågspänningsnät.
 • Redogöra för hur luftledningsnät och jordkabelnät fungerar.
 • Redogöra för hur kabelskåp och belysningsstolpar är uppbyggda.
 • Redogöra för vilka besiktnings- och underhållskrav som lagstiftningen ställer på belysningsnät, installationer och underhåll av belysning.
 • Redogöra för hur drifts- och underhållsbesiktning av elnät går till.
 • Förklara hur anmärkningar i ett besiktningsprotokoll ska hanteras.
 • Redogöra för formella krav som ställs före drifttagning.

Färdigheter

 • Utföra montering, skarvning och schaktning i belysningsnät.
 • Utföra underhåll och kontroll av belysningsnät.
 • Utföra felsökning och felavhjälpning i belysningsstationer och belysningsnät.
 • Tolka el-scheman och andra dokument kopplat till arbetet.
 • Utföra nybyggnad, ombyggnad, driftsättning, underhåll och reparation av lågspänningsnät.
 • Utföra montering och inkoppling, samt besiktning och underhåll av kabelskåp och belysningsstolpar.
 • Utföra rötskadebesiktning innan arbete i stolpe påbörjas.
 • Utföra besiktning av stagning och förankring vid belysningsarbete.
 • Dokumentera i besiktningsprotokoll på ett korrekt sätt.
 • Utföras kontroll för drifttagning på ett korrekt sätt.
 • Hantera verktyg, maskiner och annan utrustning på ett för ändamålet korrekt och säkert sätt.

Sidfot