Distributionselektriker

Yrkesprofilen Distributionselektriker kan användas inom Sobonas bransch Energi.

Distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av elnäten som transporterar elektricitet till samhället. De jobbar med hela systemet av ledningar, ställverk och transformatorer. I arbetet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott.

Yrkesprofilen distributionselektriker har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Yrkesprofilen består till sin helhet av tretton moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Profilens moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utvecklingen av yrkesprofilen har skett tillsammans med Sobonas branschråd Energi, med delfinansiering av Arbetsförmedlingen och Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En kvalitetssäkrande förankrande panel med Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Gävle Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kraftringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Luleå Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nacka Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Mölndal Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Seko Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona Länk till annan webbplats., Åsbro Kursgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Öresundskraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Övik Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genomfördes december 2018.

Distributionselektriker ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för energibranschen.

Yrkesprofil distributionselektriker

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå 4 Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 4. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar. Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Säkerhetsklassad tjänst/anläggning

Kunskaper

 • Förklara vad som menas med säkerhetsklassad tjänst och anläggning och vilka krav som ställs för att få utföra arbete i en säkerhetsklassad anläggning.

Digitala program för administration

Kunskaper

 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.

Färdigheter

 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Distributionselektriker - lagkrav och ESA

Kunskaper

 • Utföra montering, skarvning och schaktning i belysningsnät.
 • Utföra underhåll och kontroll av belysningsnät.
 • Utföra felsökning och felavhjälpning i belysningsstationer och belysningsnät.
 • Tolka el-scheman och andra dokument kopplat till arbetet.
 • Utföra nybyggnad, ombyggnad, driftsättning, underhåll och reparation av lågspänningsnät.
 • Utföra montering och inkoppling, samt besiktning och underhåll av kabelskåp och belysningsstolpar.
 • Utföra rötskadebesiktning innan arbete i stolpe påbörjas.
 • Utföra besiktning av stagning och förankring vid belysningsarbete.
 • Dokumentera i besiktningsprotokoll på ett korrekt sätt.
 • Utföras kontroll för drifttagning på ett korrekt sätt.
 • Hantera verktyg, maskiner och annan utrustning på ett för ändamålet korrekt och säkert sätt.

Färdigheter

 • Utföra bygg- eller ombyggnadsarbete av en eldistributionsanläggning utifrån gällande lagar och föreskrifter.
 • Utföra riskbedömningar och elarbete vid elektrisk fara utifrån arbetsmiljöföreskrifter och ESA.
 • Tolka och arbeta efter arbetsplaner utifrån ESA.

Distributionselektriker – EBR

Kunskaper

Färdigheter

 • Bygga en eldistributionsanläggning utifrån en beredningshandling.

Distributionselektriker - stolparbete

Kunskaper

 • Redogöra för innehållet i lagar och förordningar gällande stolparbete.
 • Redogöra för vilken personlig skyddsutrustning som krävs vid stolparbete.
 • Redogöra för hur hissning av material ska utföras på ett säkert sätt.

Färdigheter

 • Utföra stolparbete, stolpresning och stagförankring på ett säkert sätt i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Utföra hissning av material på ett säkert sätt.
 • Hjälpa nödställd att ta sig ner från stolpe eller korg på ett säkert sätt.
 • Använda för ändamål rätt skyddsutrustning.
 • Utföra rapportering av skada och tillbud.

Distributionselektriker – introduktion

Kunskaper

 • Redogöra för hur man lägger upp uppdrag, rapporterar fel, slutför uppdrag, med mera i gällande digitala system.
 • Redogöra för varför man utför riskbedömningar.
 • Redogöra för vikten av kommunikation med kund, driftcentral och arbetsledning under pågående arbete.

Färdigheter

 • Dokumentera, rapportera och kommunicera i gällande digitala system på ett korrekt och tydligt sätt.
 • Lösa problem som uppstår i en arbetssituation och föreslå förbättringar.
 • Utföra spänningsprövning innan arbete påbörjas på ett korrekt sätt.
 • Utföra felsökning i jordkabel- och luftledningsnät genom att använda rätt mätinstrument och mätmetoder.
 • Utföra riskbedömning inför varje nytt arbetsmoment och innan drifttagning på ett korrekt och säkert sätt.
 • Informera kund innan, under och efter arbete om vad som sker och vad det innebär, samt säkerställa att kund förstår.

Distributionselektriker – fördjupning

Kunskaper

 • Redogöra för hur man hanterar hög- och lågspänningskablar, monterar nya kablar, skarvar, förlägger och gör ändavslut på ett korrekt och säkert sätt utifrån gällande riktlinjer och uppdrag.
 • Beskriva, utifrån EBR, hur samförläggning vid kabelarbete bör planeras och byggas.
 • Förklara hur man arbetar utifrån metodanvisningar och montagebeskrivningar.
 • Redogöra för hur kabelskåp, nätstationer är uppbyggda.
 • Redogöra för de standarder som styr byggnation av luftledningssystem och hur mekaniska krafter påverkar luftledningsnäten och dess säkerhet.
 • Redogöra för vikten av en säker och riktig elinstallation.
 • Redogöra för vikten av att inte förändra nätets prestanda genom att avvika från dimensioneringsförutsättningarna.
 • Redogöra för vilka besiktnings- och underhållskrav som lagstiftningen ställer på elnät, nätstationer och kabelstationer, samt hur drift- och underhållsbesiktning går till.
 • Redogöra för formella krav gällande kontroll före drifttagning.
 • Redogöra risker med kunders mikroproduktion av el vid arbete i elnät.

Färdigheter

 • Arbeta med hög- och lågspänningskablar, montage av nya kablar, förläggning, skarvning och ändavslut på ett säkert och korrekt sätt utifrån gällande riktlinjer.
 • Arbeta efter metodanvisningar och montagebeskrivningar.
 • Bygga en jordkabelanläggning på ett säkert sätt med hänsyn tagen till lagkrav och säkerhetsföreskrifter vid högspänningskabel.
 • Utföra felsökning i jordkabelnät genom att använda rätt mätinstrument och mätmetoder.
 • Utföra underhållsarbete i kabelskåp och nätstationer på ett säkert sätt.
 • Utföra montering av jordkabel och ändavslut, samt utföra sammanslutningar och binda ihop nätverk i kabelskåp och nätstationer på ett säkert sätt.
 • Utföra elinstallationer i luftledningsnät med hänsyn till mekaniska och elektriska krav.
 • Utföra underhåll och besiktning av luftledningsnät och nätstationer.
 • Arbeta i korg och stolpe, med hänsyn tagen till säkerhetsföreskrifter och risker.
 • Utföra felsökning och reparation av kabelnät och luftledningar genom att använda rätt mätinstrument och mätmetoder.
 • Utföra spänningsprövning inför varje arbete på både låg- och högspänningsnät.
 • Utföra jordkabelbesiktning, luftledningsbesiktning och besiktning av kabelskåp.
 • Utföra rötskadebesiktning av stolpe.
 • Utföra allt arbete med hänsyn tagen till ESA.
 • Utföra kontroll före drifttagning.
 • Arbeta med verktyg, maskiner och skyddsutrustning på ett korrekt och säkert sätt vid utförande av arbete.
 • Utföra erforderlig dokumentation och rapportering på ett korrekt och tydligt sätt.

Medarbetarskap

Kunskaper

 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.

Säkerhetsklassad tjänst/anläggning

Kunskaper

 • Förklara vad som menas med säkerhetsklassad tjänst och anläggning och vilka krav som ställs för att få utföra arbete i en säkerhetsklassad anläggning.

Digitala program för administration

Kunskaper

 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.

Färdigheter

 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Distributionselektriker - lagkrav och ESA

Kunskaper

 • Utföra montering, skarvning och schaktning i belysningsnät.
 • Utföra underhåll och kontroll av belysningsnät.
 • Utföra felsökning och felavhjälpning i belysningsstationer och belysningsnät.
 • Tolka el-scheman och andra dokument kopplat till arbetet.
 • Utföra nybyggnad, ombyggnad, driftsättning, underhåll och reparation av lågspänningsnät.
 • Utföra montering och inkoppling, samt besiktning och underhåll av kabelskåp och belysningsstolpar.
 • Utföra rötskadebesiktning innan arbete i stolpe påbörjas.
 • Utföra besiktning av stagning och förankring vid belysningsarbete.
 • Dokumentera i besiktningsprotokoll på ett korrekt sätt.
 • Utföras kontroll för drifttagning på ett korrekt sätt.
 • Hantera verktyg, maskiner och annan utrustning på ett för ändamålet korrekt och säkert sätt.

Färdigheter

 • Utföra bygg- eller ombyggnadsarbete av en eldistributionsanläggning utifrån gällande lagar och föreskrifter.
 • Utföra riskbedömningar och elarbete vid elektrisk fara utifrån arbetsmiljöföreskrifter och ESA.
 • Tolka och arbeta efter arbetsplaner utifrån ESA.

Distributionselektriker – EBR

Kunskaper

Färdigheter

 • Bygga en eldistributionsanläggning utifrån en beredningshandling.

Distributionselektriker - stolparbete

Kunskaper

 • Redogöra för innehållet i lagar och förordningar gällande stolparbete.
 • Redogöra för vilken personlig skyddsutrustning som krävs vid stolparbete.
 • Redogöra för hur hissning av material ska utföras på ett säkert sätt.

Färdigheter

 • Utföra stolparbete, stolpresning och stagförankring på ett säkert sätt i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Utföra hissning av material på ett säkert sätt.
 • Hjälpa nödställd att ta sig ner från stolpe eller korg på ett säkert sätt.
 • Använda för ändamål rätt skyddsutrustning.
 • Utföra rapportering av skada och tillbud.

Distributionselektriker – introduktion

Kunskaper

 • Redogöra för hur man lägger upp uppdrag, rapporterar fel, slutför uppdrag, med mera i gällande digitala system.
 • Redogöra för varför man utför riskbedömningar.
 • Redogöra för vikten av kommunikation med kund, driftcentral och arbetsledning under pågående arbete.

Färdigheter

 • Dokumentera, rapportera och kommunicera i gällande digitala system på ett korrekt och tydligt sätt.
 • Lösa problem som uppstår i en arbetssituation och föreslå förbättringar.
 • Utföra spänningsprövning innan arbete påbörjas på ett korrekt sätt.
 • Utföra felsökning i jordkabel- och luftledningsnät genom att använda rätt mätinstrument och mätmetoder.
 • Utföra riskbedömning inför varje nytt arbetsmoment och innan drifttagning på ett korrekt och säkert sätt.
 • Informera kund innan, under och efter arbete om vad som sker och vad det innebär, samt säkerställa att kund förstår.

Distributionselektriker – fördjupning

Kunskaper

 • Redogöra för hur man hanterar hög- och lågspänningskablar, monterar nya kablar, skarvar, förlägger och gör ändavslut på ett korrekt och säkert sätt utifrån gällande riktlinjer och uppdrag.
 • Beskriva, utifrån EBR, hur samförläggning vid kabelarbete bör planeras och byggas.
 • Förklara hur man arbetar utifrån metodanvisningar och montagebeskrivningar.
 • Redogöra för hur kabelskåp, nätstationer är uppbyggda.
 • Redogöra för de standarder som styr byggnation av luftledningssystem och hur mekaniska krafter påverkar luftledningsnäten och dess säkerhet.
 • Redogöra för vikten av en säker och riktig elinstallation.
 • Redogöra för vikten av att inte förändra nätets prestanda genom att avvika från dimensioneringsförutsättningarna.
 • Redogöra för vilka besiktnings- och underhållskrav som lagstiftningen ställer på elnät, nätstationer och kabelstationer, samt hur drift- och underhållsbesiktning går till.
 • Redogöra för formella krav gällande kontroll före drifttagning.
 • Redogöra risker med kunders mikroproduktion av el vid arbete i elnät.

Färdigheter

 • Arbeta med hög- och lågspänningskablar, montage av nya kablar, förläggning, skarvning och ändavslut på ett säkert och korrekt sätt utifrån gällande riktlinjer.
 • Arbeta efter metodanvisningar och montagebeskrivningar.
 • Bygga en jordkabelanläggning på ett säkert sätt med hänsyn tagen till lagkrav och säkerhetsföreskrifter vid högspänningskabel.
 • Utföra felsökning i jordkabelnät genom att använda rätt mätinstrument och mätmetoder.
 • Utföra underhållsarbete i kabelskåp och nätstationer på ett säkert sätt.
 • Utföra montering av jordkabel och ändavslut, samt utföra sammanslutningar och binda ihop nätverk i kabelskåp och nätstationer på ett säkert sätt.
 • Utföra elinstallationer i luftledningsnät med hänsyn till mekaniska och elektriska krav.
 • Utföra underhåll och besiktning av luftledningsnät och nätstationer.
 • Arbeta i korg och stolpe, med hänsyn tagen till säkerhetsföreskrifter och risker.
 • Utföra felsökning och reparation av kabelnät och luftledningar genom att använda rätt mätinstrument och mätmetoder.
 • Utföra spänningsprövning inför varje arbete på både låg- och högspänningsnät.
 • Utföra jordkabelbesiktning, luftledningsbesiktning och besiktning av kabelskåp.
 • Utföra rötskadebesiktning av stolpe.
 • Utföra allt arbete med hänsyn tagen till ESA.
 • Utföra kontroll före drifttagning.
 • Arbeta med verktyg, maskiner och skyddsutrustning på ett korrekt och säkert sätt vid utförande av arbete.
 • Utföra erforderlig dokumentation och rapportering på ett korrekt och tydligt sätt.

Medarbetarskap

Kunskaper

 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.