Header

Kommunikation, information och förhållningssätt

Kunskaper

 • Reflektera över olika typer av bemötande och konsekvenser.
 • Reflektera över sina egna och andras beteenden i samarbets- och gruppsituationer.
 • Redogöra för grundläggande konflikthantering.
 • Reflektera över sitt eget framförande och argumentation av budskap och åsikter.
 • Förklara innebörden av "aktivt lyssnande".
 • Förklara innebörden av feedback/återkoppling.
 • Redogöra för grunderna i konflikthantering.
 • Reflektera över hur man på ett professionellt sätt bör agera i konfliktsituationer.
 • Resonera kring och ge exempel på diskrimineringsgrunder och diskrimineringshandlingar.
 • Reflektera över begrepp som tillgänglighet, jämställdhet och mångfald inom likabehandling och diskriminering.
 • Ge exempel på hur man kan arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering.

Färdigheter

 • Använda ”aktivt lyssnande” i mötet med andra människor.
 • Hantera och ge feedback och återkoppling på ett konstruktivt sätt.
 • Kan förhålla sig till sitt eget ansvarsområde vid konflikt, och hänvisa vidare till annan.

Sidfot