Header

Verksamhetens riktlinjer och medarbetarskap

Kunskaper

 • Beskriva verksamhetens riktlinjer för ex närvaro, klädsel, säkerhet, dator med mera.
 • Ge exempel på vad god arbetsmiljö och säkerhet innebär på arbetsplatsen.
 • Ge exempel på vad oskrivna regler och sociala koder kan innebära.
 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Följa arbetsplatsens riktlinjer gällande närvaro, klädsel, hygien och attribut.
 • Följa arbetsplatsens riktlinjer för användandet av dator och mobiltelefon.
 • Följa arbetsplatsens riktlinjer för säkerhet och god arbetsmiljö.
 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.

Sidfot