Header

Arbetsmiljö, risker och säkerhet

Kunskaper

 • Beskriva olika rollers säkerhetsansvar på arbetsplatsen och kunna urskilja sitt eget.
 • Redogöra för brandsäkerheten på arbetsplatsen, såsom larmsystem, utrymning, utrymningsvägar och återsamlingsplats.
 • Värdera sin egen roll och bemötande av besökare i händelse av larm och utrymning.
 • Redogöra för rutiner vid brand, tillbud och olyckor.
 • Beskriva sin egen och andras ansvarsroller för arbetsmiljö och säkerhet.
 • Beskriva skillnad mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö, möjliga risker och hur man kan arbeta förebyggande.
 • Ge exempel på situationer vid risk om hot och våld och hur det kan förebyggas.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering kring hot och våld.
 • Beskriva innebörden av och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Visa var brandskydd och första-hjälpen-utrustning är lokaliserad i lokalerna.
 • Följa arbetsplatsens regler för säkerhet och utrymning och tillämpa det egna ansvaret.

Sidfot