Header

Valdiering med OCN-metoden

Kunnandet inom de olika yrkesprofilerna inom avfallshantering och återvinning kan valideras i en formativ process där insamling av underlag för bedömning kan ske parallellt med lärande i olika former.

Oberoende av valideringsprocess, genomförs bedömning av kunnande av godkända bedömare från branschen och som kvalitetssäkras genom OCN-metoden. Validering resulterar i ett kompetensintyg/yrkesbevis för verifierat kunnande.

Valideringsprocessen kan även ske summativt. Det innebär att befintliga kunskaper och färdigheter stäms av i form av exempelvis teoretiska kunskapsfrågor och observation av färdigheter.

Sidfot