Header

Kunskaper som medarbetaren ska ha

  • Har kunskap om syfte och vision med svensk avfallshantering och gällande säkerhetsföreskrifter, samt fördjupad kunskap om avfallstrappans steg, sortering och märkning av olika typer av fraktioner förekommande på återvinningscentral.
  • Har fördjupad kunskap om riskbedömning och hantering av okända/farliga ämnen och material, säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand samt situationer kring hot och våld.

Sidfot