Header

Professionellt arbete med återbruk

Kunskaper

 • Förklara syftet med återbruk och vilka faktorer som påverkar om återbruk är möjligt eller inte.
 • Beskriva övergripande hur återbruksmarknaden som helhet fungerar och är uppbyggd.
 • Förklara hur kunskap om återbruksmarknaden kan påverka kunders sätt att sortera och återbruka.
 • Redogöra för olika typer av fraktioner inom återbruk.
 • Redogöra för rutiner gällande mottagande och hantering av återbruksfraktioner.
 • Förklara skillnaden mellan återbruk och återvinning.

Färdigheter

 • Använda gällande guider för att inhämta information kopplat mot sortering och hantering av återbruksfraktioner.
 • Ta emot, bedöma och hantera inlämnade återbruksfraktioner utifrån gällande riktlinjer och riskbedömning, samt med respekt för värde och material.
 • Upprätthålla ordning och reda bland återbruksfraktioner och på arbetsplatsen.
 • Informera och vägleda kunder på ett proaktivt sätt utifrån gällande föreskrifter och rutiner.
 • Informera kunder om vad som händer i nästa led.
 • Framställa dokument och rapporter enligt befintliga rutiner.

Sidfot