Yrkesintroduktionsanställnings­anställning

En anställningsform där arbete kombineras med lärande.

Sammanfattning

 • Hela YA-anställningen är en yrkes­introduktion där arbetstagaren tar del av verksamheten och lär sig det aktuella området.
 • Kompetensförsörjning säkras i branscher där brist på kompetens väntas uppstå.
 • Du som arbetsgivare kan skräddar­sy innehållet i lärandet och utbilda medarbetare med rätt kompetens.
 • Anställningsformen ger en bredare rekryteringsbas med mindre for­mella utbildningskrav.
 • Anställningen är uppdelad på 75 procent arbete och 25 procent in­troduktion och utbildning.
 • Målet är att YA-anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning.

VERKTYGETS FÖRDELAR

 • Det blir lättare att hitta rätt kompetens i bristyrken.
 • Det blir lättare att rekrytera rätt medarbetare.

VINSTER FÖR DITT FÖRETAG

 • Rekryteringsbasen breddas. Du kan fokusera på kärnkompetens och komplettera med internutbildning.
 • Det går att skräddarsy innehållet i lärandet och hitta medarbetare med exakt rätt kompetens.
 • Du som är HR-ansvarig eller fattar beslut om personal får en helt unik chans att ge stöd till personer långt ifrån arbetsmarknaden.

Om anställningsformen

Vad innebär det för dig som arbetsgivare?

YA-anställning

En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställ­ning, är en egen anställningsform för ungdomar, nyanlända eller långtidsarbetslösa där arbete kombineras med lärande. Syftet är att du som arbetsgivare ska kunna säkerställa ditt företags kompetensbehov och samtidigt hjälpa personer in på arbetsmarknaden.

Hela YA-anställningen är en introduktion till yrket där arbetstagaren får ta del av verksamheten och lära sig så mycket som möjligt inom det aktuella området. Anställningen är uppdelad i 75 procent arbete och 25 procent introduktion och lärande på arbetsplatsen. Här kan du som arbetsgivare skräddarsy innehållet i lärandet och på så sätt utbilda medarbetare med rätt kompetens. Målet är att YA-anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning.

Anställningsformen ger dig en bredare rekryteringsbas med mindre formella utbildningskrav. Dessutom hjälper den dig att säkra en långsiktig kompetens­försörjning.

Utbildning och utbildningsplan

En YA-anställning är en anställningsform som kombinerar arbete med lärande på arbetsplatsen. Varje YA-anställd ska ha en handledare som ansvarar för lärandedelen.

YA-anställning

En YA-anställning är en anställningsform som kombinerar arbete med lärande på arbetsplatsen. Varje YA-anställd ska ha en handledare som ansvarar för lärandedelen.

Under 25 procent av arbetstiden ska den YA-anställde genomgå en utbildning. Utbildningens syfte är att ge den anställde så bred kompetens som möjligt inom ramen för yrket. Du som arbetsgivare och det lokala facket ska tillsam­mans forma en utbildningsplan. Den ska bygga på den arbetssökandes kom­petens och tidigare erfarenhet.

Handledning

För varje YA-anställd ska du som arbetsgivare utse en handledare som ansvarar för utbildningsdelen. Handledaren ska vara väl insatt i den anställdes utbild­ningsplan och ges arbetstid för att kunna utföra sitt uppdrag. Som stöd till handledaren har Sobona tagit fram en specifik handledarutbildning.

Vilka branscher omfattas?

För medlemsföretag som tidigare var medlemmar i KFS har Sobona yrkesintroduktionsavtal med fackförbunden Kommunal och Seko inom branschen Energi och med Kommunal inom branscherna Vård och Omsorg samt VA. Avtalet för branschområde Vård och omsorg gäller i nuläget enbart ungdomar, övriga avtal inkluderar även långtidsarbetslösa och nyanlända. För medlems­företag som tidigare var medlemmar i Pacta har Sobona två avtal kring yrkes­introduktion. BUI för de som är klara med sin utbildning inom vård och omsorg. För personer som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden finns BAL som syftar till att erbjuda YA-anställ­ningar i vård- och omsorg samt barn- och fritidsverksamhet.

Förutom avtalen finns det även skrivelser från centrala parter. De fungerar som en vägledning för hur ni som företag och det lokala facket kan arbeta inför YA-anställningen.

Hur ser anställningsformen ut?

Yrkesintroduktion är en tidsbegränsad anställningsform. Vid anställningstidens slut övergår den till en tillsvidareanställning. Både du som arbetsgivare och den YA-anställde kan dock avbryta YA-anställningen med en månads uppsägningstid. För arbetsgivaren krävs inte s.k. saklig grund för att avsluta anställningen. Om ett förtida upphörande av YA-anställningen sker tillgodo­räknas inte anställningstiden för företrädesrätt till återanställning.

Ger dig rätt till ekonomiskt stöd

Via Arbetsförmedlingen kan du som arbetsgivare få ekonomiskt stöd om du anställer en ungdom, nyanländ eller långtidsarbetslös*. Stödet är uppdelat i två delar: en lönesubvention och ett handledarstöd. På Arbetsförmedlingens webbplats hittar du mer information och blanketter för att söka anställningsstöd.

Så räknar du ut ditt ekonomiska stöd

Så räknar du ut ditt ekonomiska stöd

Månadslönen är lägst 75 procent av kollektivavtal angivna lägstalöner/minimilöner. Exemplet utgår från en månadslön på 22 000 kr.

*I KFS branschavtal Vård och Omsorg gäller anställningsformen enbart ungdomar

Verktyget vänder sig i första hand till ledningsgrupp, men även till vd, hr och personalchef och övriga medarbetare.
Broschyr Yrkesintroduktionsanställning

Broschyrer för dig som arbetsgivare

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning