Intervju med Jens Rothman, Sobonas kontaktperson på Arbetsförmedlingen

Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken.

Varför vill Arbetsförmedlingen samarbeta med arbetsgivare om nyanlända?

Arbetsförmedlingen har som ett av sina huvuduppdrag att sammanföra arbetssökande och arbetsgivare. På uppdrag av regeringen läggs särskild vikt vid uppdraget att inkludera nyanlända, ett uppdrag där vi behöver hjälp av arbetsgivare för att kunna lyckas.

Arbetsförmedlingen vill tillvarata den kompetens som vi fått i samband med flyktingströmmen hösten 2015. Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken men också akademiker som arbetsförmedlingen har fått särskilda uppdrag att arbeta med.

Vad kan Arbetsförmedlingen erbjuda arbetsgivarna?

Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med rekrytering, urval av kompetenser, anpassade utbildningar samt vara ett kunskapsnav under processen. Arbetsförmedlingen har också arbetsterapeuter, psykologer, socionomer samt specialister anställda inom området syn/hörsel. Samtliga arbetar med arbetsgivare utifrån ett individperspektiv.

Ett exempel kan vara att utreda behov av anpassning eller arbetshjälpmedel för arbetssökande eller anställda som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Nämn några framgångsfaktorer, enligt Arbetsförmedlingen

Där vi har lyckats bäst har vi haft en bra och tydlig dialog med arbetsgivarna och varit lyhörda för arbetsgivarnas behov, vi har också tillsett att upprätthållit dialogen löpande och fungerat som ett stöd vid behov även efter att rekryteringsfasen övergått till en anställningsfas.

Vårt förtroende hos arbetsgivarna har ökat, arbetsgivarna ”anlitar” oss mer i rekryteringsuppdrag. Vi har statistik som påvisar lyckad integration i form av kandidater i snabbspår som har fått rätt arbete, Sverige tillsammans/100-klubben samt Moderna Beredskapsjobb.

Hur påverkar Arbetsförmedlingens omorganisering våra medlemsföretag?

Övervägande positivt enligt plan. Det läggs stort fokus på arbetsgivararbetet med mycket inriktning på ökad digitalisering, digitalt först. Förändringsarbetet innebär att kontakten med Arbetsförmedlingen blir enklare oavsett om det gäller kompetensförsörjning eller administration av anställningsstöd och kommer också att bredda våra sökandens möjligheter att påverka sitt ärende (sömlösa flöden) samt inkludera sökande mer och öka självständigheten. Omorganiseringen skapar en modern specialistmyndighet.