Header

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Sobonas arbete kring att skapa en gemensam valideringsmodell inom återvinningsbranschen påbörjades 2017 i ett regionalt pilotprojekt. Projektet härstammar från Återvinningsuppropet som lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning.

Bland Sobonas medlemsföretag finns olika former av verksamheter som till exempel insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och som inte faller under producentansvaret. Återvinning och avfallshantering är ett kommunalt ansvar, som sköts av kommunala företag, förvaltningar och privata entreprenörer.

Del av medlemserbjudandet

Projektet är en del av medlemserbjudandet utifrån uttalade behov hos företagen. Det ska möjliggöra strukturerade introduktionsprogram, kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen, möjliggöra omställning, stödja upphandling och utveckla befintlig personal.

De fyra yrkesprofilerna inom återvinning har utvecklats och förankrats nationellt utifrån Open College Network (OCN-metoden) med hjälp av yrkeskunniga från, såväl små som stora referensföretag, runtom i landet. Dessutom är yrkesprofilerna nationellt relevanssäkrade och förankrade hos arbetsmarknadens parter, utbildningsanordnare, Avfall Sverige samt Arbetsförmedlingen via en branschpanel.

I samverkan med referensföretagen har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats för att kunna genomföra validering. Kommunal och Transportarbetareförbundet medverkar på styrgruppsnivå. Detsamma gäller branschorganisationen Avfall Sverige. Ansökan för nivåplacering inom ramverket SeQF har skickats in för yrkesprofilen återvinningsmedarbetare på återvinningscentral, ÅVC.

Just nu ingår följande: arbete på återvinningscentral (arbete på ramp, mottagning av farligt avfall och maskinförare), trafikledning och chaufför inom återvinning med moduler för baklastare, sidolastare, containerbilar (frontlastare, liftdumper och lastväxlare), spol- och slambil och medåkare.

Under 2019–2020 har innehållet i de tidigare utvecklade yrkesprofilerna marknadsförts aktivt och tagits emot mycket positivt i branschen. Initiativet till arbetet med yrkesprofiler och validering har nominerats till årets specialpris 2020 på Återvinningsgalanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som arrangeras av branschtidningen Recyclinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Återvinningsindustriernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Avfall Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom återvinning förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och individer som varit utan arbete en längre tid. Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Under projektets gång har intresset för återbruk påtalats av medverkande företag och övriga intressenter. Samtidigt har omvärldsläget med covid-19 och den starkt ökande arbetslösheten synliggjort behoven av strukturerade insteg till återvinningsbranschen och arbetsmarknaden i stort.

Mycket av det kunnande som behövs inom återbruk är överföringsbart till det grundläggande kunnande som behövs inom andra yrkesområden.

Under 2020 utvecklas en kompletterande yrkesprofil för återbruk.

Sidfot